Het Brederocollege

Praktische informatie

Als het passend onderwijs op een reguliere school onvoldoende aansluit bij jou, dan kun je terecht bij het gespecialiseerd onderwijs. Het Brederocollege is een school voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen en psychiatrische problematiek. We vinden de kwaliteit van ons onderwijs heel belangrijk en meten dit aan de hand van leerlingresultaten, een tevredenheidsmeting en zelfevaluatie.  

Exameninformatie

Klik op onderstaande uitklapvelden voor het examenreglement en de Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de verschillende leerwegen. 

Passend Onderwijs

Het Brederocollege is een school voor gespecialiseerd onderwijs cluster 4. Onze doelgroep zijn leerlingen met ernstige sociaal-emotionele problemen en psychiatrische problematiek. Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • Je krijgt onderwijs in kleine klassen met 12 leerlingen. Je hebt één vaste mentor (of twee parttime mentoren) in de onderbouw en meerdere docenten in de bovenbouw.
  • Onderwijsassistenten en leraarondersteuners zijn extra helpende handen in en buiten de klas.
  • In het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines.
  • We passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsplan met jou op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers.
  • We hebben een hoog geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen.
  • Nauwe samenwerking met zorgpartners die betrokken zijn bij individuele leerlingen.

Aanmelden van een nieuwe leerling

Aanmelding op een school voor gespecialiseerd onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. Aangezien Het Brederocollege een regiofunctie heeft, is onze school aangesloten bij een aantal samenwerkingsverbanden: RSV Breda VO 3003 (regio Breda), SWV Roos VO 3002 (regio Roosendaal) en SWV VO 3001 Brabantse Wal (regio Bergen op Zoom). Het samenwerkingsverband in jouw regio moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven.

Klik op onderstaande uitklapmenu's om alle informatie per leerling te lezen:

Leerlingen uit het primair onderwijs
Leerling uit het voortgezet onderwijs

De ondertekende documenten kunnen per mail of per post aangeleverd worden.

Per mail:              brederocollege@koraal.nl met als onderwerp ‘aanmelding + naam leerling’

Per post:              Het Brederocollege
                             o.v.v. aanmelding
                             Brederostraat 35
                             4819 HG Breda

Voor tussentijdse vragen kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon of via het algemeen mailadres brederocollege@koraal.nl of telefoonnummer 076 523 3636

Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op:

Stage

Bovenbouwleerlingen van Het Brederocollege (vmbo) lopen een jaar lang één dag per week stage. Een goede manier om te ontdekken wat bij de leerling past! Ben jij benieuwd naar de ervaringen van de leerlingen? Bekijk dan onderstaande video.

Deelraad

Het Brederocollege heeft een eigen deelraad (DR) die medezeggenschap heeft op beleidszaken die betrekking hebben op de school. De deelraad bestaat uit vier personeelsleden en vier ouders, gekozen uit en door personeel en ouders van de verschillende vestigingen van Het Brederocollege. Zij zorgen ervoor dat zij in contact blijven met de achterban om de algemene mening te kunnen uitdragen.

Ongeveer een keer per maand komen de leden van de deelraad samen om te vergaderen. Hierbij is ook de schoolleiding op regelmatige basis aanwezig. Op de agenda staan zaken zoals de begroting, het vakantierooster, de formatie en veiligheid. Afhankelijk van het onderwerp heeft de deelraad adviesrecht, informatierecht en instemmingsrecht en daarnaast heeft de deelraad ook het recht om zelf met voorstellen te komen, het zogenaamde initiatiefrecht. De notulen van deze vergaderingen zijn te vinden in het uitklapmenu hieronder.

Naast de zaken die betrekking hebben op de school, wordt de deelraad ook gevraagd om input te leveren aan MZ Onderwijs op verschillende onderwerpen en beleidszaken die Koraalbreed spelen.

Notulen deelraad (DR)

Vacatures

Het Brederocollege is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures:

www.werkenbijkoraal.nl