Het Warandecollege

Praktische informatie

Het Warandecollege is een speciale voorziening waar voortgezet speciaal onderwijs en zorg integraal worden aangeboden waarbij de jongere en zijn perspectief centraal staan. Het Warandecollege heeft dankzij een jarenlange samenwerking met JeugdzorgPlus instelling Lievenshove veel expertise opgebouwd over onderwijs en begeleiding aan jongeren met heel complexe problemen. Nu Lievenshove is gesloten zal Het Warandecollege samen met DTC de Koers deze expertise en ervaring inzetten voor jongeren die het op de reguliere V(S)O-scholen in de regio niet redden. De samenwerking tussen DTC de Koers en Het Warandecollege zal in schooljaar 2019 – 2020 steeds verder worden uitgewerkt.

Passend Onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen een passend onderwijsaanbod. Dit moet zoveel mogelijk gebeuren op de reguliere school in de buurt. Om iedere leerling van een samenwerkingsverband passend onderwijs te bieden werken alle scholen samen. In het ondersteuningsplan staat beschreven welke leerlingen in aanmerking komen voor plaatsing in een reguliere school, het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften, die binnen het reguliere onderwijs onvoldoende passend onderwijs kunnen krijgen, zijn aangewezen op het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Het Warandecollege is een speciaal onderwijs school cluster 4, waar onderwijs en zorg integraal worden aangeboden waarbij de jongere en zijn perspectief centraal staan. Voor de plaatsing in een (v)so-school moet het samenwerkingsverband instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) afgeven. Hiermee kunnen ouders hun kind aanmelden bij een (v)so-school.

Meer informatie over Passend Onderwijs en over de procedure om een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs te verkrijgen is te vinden op de website www.passendonderwijs.nl van het ministerie OCW en op de website van het samenwerkingsverband waarin u woont, voor Het Warandecollege is dat Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. VO 3003: rsvbreda.nl.

We bieden op maat trajecten aan jongeren tussen 14-21 jaar met complexe problematiek waarbij sprake is van geen of incomplete dagbesteding. Samen met de jongere en zijn netwerk wordt het perspectief opgesteld en door middel van onderwijs, arbeidsparticipatie en activerende begeleiding wordt er toegewerkt naar dit perspectief middels kleine haalbare doelen (duidelijke tijdspad/passende uitstroombestemming).

· Binnen deze op maat trajecten werken we vraaggericht waarbij de focus ligt op eigenaarschap van de jongere zelf en zijn/haar talentontwikkeling.

· We bieden een integraal dagprogramma voor jongeren die thuiszitten, dreigen uit te vallen en/of zijn aangewezen op residentiele jeugdzorg maar met de juiste begeleiding een opleiding kunnen afronden, een baan kunnen verwerven en thuis, begeleid of zelfstandig kunnen wonen.

· De motivatie om aan zichzelf en aan een beter perspectief te werken is bij deze doelgroep sterk afhankelijk van de kwaliteit van de relaties met hun sociale netwerk en de professionals om hen heen. We leren ze hoe ze relaties kunnen aangaan en onderhouden zodat vertrouwen in anderen, waaronder professionals, kan groeien.

· Het partnerschap tussen de jongere, zijn/haar sociale netwerk en Het Warandecollege vormt de basis van het vangnet rondom de jongere en zo vergroten we gezamenlijk de kans op het behalen van het perspectief.

· We creëren een pedagogisch klimaat waar werken vanuit relatie en presentie de standaard vormen. Wanneer jongeren vertrouwen krijgen in anderen en zichzelf, ontstaat de motivatie om vaardigheden te leren. Het verwerven van nieuwe competenties zal vervolgens bijdragen aan de autonomie, leren om op eigen benen te staan.

· Het Warandecollege zal met netwerkpartners noodzakelijke samenwerkingsafspraken maken om deze integrale onderwijs- en zorgvoorziening te vormen. We beschikken over (externe) specialisten wanneer die nodig zijn.

Orthopedagogische aanpak

De coach

Op Het Warandecollege heeft iedere jongere een coach. Die ondersteunt de jongere bij het opstellen en realiseren van het perspectiefplan. De coach is aanspreekpunt voor de jongere en ouders, legt contact met betrokken hulpverlening en begeleidt de jongere tot op de vervolgplek. De coach blijft dus bij de jongere totdat het voor de jongere verantwoord is om zelfstandig verder te gaan. Hij ondersteunt ook de ouders zodat er thuis meer rust komt en stimuleert om in de vrije tijd positieve bezigheden te vinden. Alle docenten van Het Warandecollege en hulpverleners van DTC de Koers zijn coach maar daarnaast heeft iedereen nog een andere taak, van docent Nederlands tot SOVA-trainer.

Activerende begeleiding en orthopedagogische behandeling.

De meeste jongeren die in het onderwijs zijn vastgelopen hebben complexe problemen en veel schoolwisselingen meegemaakt. Ondanks jarenlange jeugdhulp en behandeling kwamen ze onvoldoende tot leren. Dat kwam omdat de regie voor hun perspectief bijna altijd bij de verschillende professionals lag. Bij activerende begeleiding ligt het initiatief bij de jongere zelf. De coach heeft een ondersteunende en reflecterende rol. Doel is dat de jongeren voor zichzelf een route uitstippelen naar een opleiding of een baan. Door maatwerk te bieden en flexibel te zijn worden de jongeren individueel en in groepen ondersteunt bij het realiseren van hun perspectief. Wat voor de ene jongere gemakkelijk is, vormt voor de ander een grote uitdaging. Rekening houden met de onderlinge verschillen is daarom heel belangrijk.

Het programma richt zich niet alleen op de cognitieve ontwikkeling, maar vooral ook op de sociaalemotionele ontwikkeling van de jongere. Op Het Warandecollege helpen we jongeren om de vaardigheden die belangrijk zijn voor het functioneren in een groep eigen te maken.

Het onderwijs

Onderwijs als middel om de doelen te realiseren. Binnen het onderwijs leren de jongeren vaardigheden en competenties die noodzakelijk zijn voor een zelfstandig leven in de maatschappij. Het onderwijs is vraag-gestuurd en wordt op maat gemaakt voor iedere jongere. Van voorbereiding

op doorstroming naar middelbaar beroepsonderwijs, competenties verwerven zoals leren leren tot en met diplomagericht onderwijs.

Participatie

Het doel bij de activerende begeleiding is het leren aangaan van een relatie en vergroten van vertrouwen in anderen, het doel bij onderwijs is het verwerven van competenties en vergroten van zelfvertrouwen. Bij participatie is het doel vergroten van de autonomie van de jongere, leren om op eigen benen te staan. De jongeren leren zelfstandig te gaan functioneren in een toekomstige situatie. Dat kan zijn vervolgonderwijs, arbeid in diverse vormen, wonen en vrijetijdsbesteding. Het doel is dat iedere jongere zijn of haar toekomstperspectief gaat realiseren. In deze fase worden jongeren geholpen om een ondersteunend netwerk op te bouwen van familie, vrienden, vrijwilligers en professionals.

Het pedagogisch klimaat

We vinden het belangrijk dat jongeren zich op Het Warandecollege veilig voelen. Een veilige leeromgeving voor jongeren en personeel bereiken we door normen en waarden te hanteren en afspraken te maken die we allemaal onderschrijven. We werken volgens de methodiek PBS (Positive Behaviour Support) waarbij we positief en gewenst gedrag centraal stellen.

Het waarderingssysteem

Het waarderingssysteem ‘Step Forward’ op Het Warandecollege volgt de jongere in zijn functioneren en geeft inzicht in waar de jongere zich bevindt op weg naar de gestelde doelen. Het waarderingssysteem brengt vijf gebieden in kaart die betrekking hebben op zijn gedrag. Door middel van fasering leren we de jongere steeds zelfstandiger te functioneren.

Samenwerking

Hieronder vindt u informatie over de partners met wie wij samenwerken:

Netwerkorganisatie

Het Warandecollege zal met netwerkpartners, zoals de Gecertificeerde Instellingen, (jeugd)zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en (erkende) leerwerkbedrijven de noodzakelijke samenwerkingsafspraken maken om deze integrale onderwijs-zorg en arbeidsparticipatievoorziening te vormen. Een integraal dagprogramma dat deel uitmaakt van een netwerkorganisatie, moet kunnen beschikken over (externe) specialisten wanneer die nodig zijn en moet kunnen rekenen op commitment op het perspectief van de jongere.

Denk hierbij aan: GGZ, Novadic- Kentron, wijkteams, etc..

Sterk in Werk

Sterk in Werk helpt jongeren en jong volwassenen om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Het streven is dat cliënten een duurzame plaats op de arbeidsmarkt krijgen. Het Driespan maakt intensief gebruik van de mogelijkheden die Sterk in Werk biedt en betrekt hen bij de uitvoering van het arbeidsmarktgerichte eindprofiel zodat onze jongeren optimaal profiteren van de expertise, kennis en netwerken van Sterk in Werk.

ESF

Het Driespan maakt in de periode 2014 – 2020 gebruik van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds. Deze subsidie wordt ingezet ten behoeve van de arbeidstoeleiding of het behalen van een startkwalificatie en het bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Leerplichtambtenaar

We werken samen met de leerplichtambtenaren van verschillende gemeentes. Binnen de wet op de leerplicht is het namelijk voor scholen noodzakelijk om goede en frequente contacten te onderhouden met de leerplichtambtenaren van de gemeentes waar de leerlingen vandaan komen. Bij ongeoorloofd verzuim brengt de trajectcoach de leerplichtambtenaar op de hoogte. Hij kan vervolgens de arrondissementsrechtbank inschakelen.

Ouder/verzorger

Misschien overbodig maar een ‘must’ voor onze jongeren: om het leerrendement zo groot mogelijk te maken is een samenwerking met u als ouder/verzorger zeer belangrijk! Neem gerust contact met ons op als u een vraag heeft.

Aanmelden

Aanmelding op een school voor speciaal onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. Het Warandecollege is aangesloten bij Regionaal Samenwerkingsverband Breda V0 30-03. Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven. Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en op www.rsvbreda.nl.

Vacatures

Het Warandecollege is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures op 

www.werkenbijkoraal.nl