Het Warandecollege

Praktische informatie

Het Warandecollege is een speciale voorziening waar voortgezet speciaal onderwijs en zorg integraal worden aangeboden waarbij de jongere en zijn perspectief centraal staan. Het Warandecollege heeft dankzij een jarenlange samenwerking met JeugdzorgPlus instelling Lievenshove veel expertise opgebouwd over onderwijs en begeleiding aan jongeren met heel complexe problemen. Nu Lievenshove is gesloten zal Het Warandecollege samen met DTC de Koers deze expertise en ervaring inzetten voor jongeren die het op de reguliere V(S)O-scholen in de regio niet redden. De samenwerking tussen DTC de Koers en Het Warandecollege zal in schooljaar 2019 – 2020 steeds verder worden uitgewerkt.

Visie en Missie

Vanaf schooljaar 2019–2020 is Warandecollege verder gegaan als Warande 3.0. We zijn een integrale onderwijs- en zorgvoorziening waar passend onderwijs, activerende begeleiding, orthopedagogische ondersteuning en arbeidstoeleiding worden ingezet om jongeren toe te laten werken naar hun eigen perspectief.

Bij Warande 3.0 maken jongeren die op school en vaak ook thuis veel problemen hebben, een nieuwe start. We helpen bij het realiseren van een positief toekomstperspectief met een intensief programma waarin onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. We willen voorkomen dat jongeren verder in problemen komen en zetten alles op alles om te zorgen dat ze weer aanhaken bij een opleiding of werk. Daarvoor werken we intensief samen met de jongeren zelf, hun ouders en onze regionale partners zoals RSV Breda e.o. VO, de gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen en werkgevers. We werken daarbij vanuit de drie psychologische basisbehoeften:

 • Relatie

 • Competentie

 • Autonomie

Vanuit deze basisbehoeften stellen wij samen met de jongere en diens netwerk de vraag: ‘Welk traject past het beste bij het perspectief van de jongere en wie hebben we daarvoor nodig?’

 • We bieden op maat trajecten aan tussen 12–18 jaar met complexe problematiek waarbij sprake is van geen of incomplete dagbesteding. Samen met de jongere en zijn netwerk wordt het perspectief opgesteld en door middel van onderwijs, arbeidsparticipatie en activerende begeleiding wordt er toegewerkt naar dit perspectief middels kleine haalbare doelen (duidelijk tijdspad/passende uitstroombestemming).

 • De focus ligt op eigenaarschap van de jongere zelf en zijn/haar talentontwikkeling.

 • We bieden een integraal dagprogramma voor jongeren die thuiszitten, dreigen uit te vallen en/of zijn aangewezen op residentiële jeugdzorg maar met de juiste begeleiding een opleiding kunnen afronden, een baan kunnen verwerven en thuis, begeleid of zelfstandig kunnen wonen.

 • De motivatie om aan zichzelf en aan een beter perspectief te werken is bij deze doelgroep sterk afhankelijk van de kwaliteit van de relaties met hun sociale netwerk en de professionals om hen heen. We leren ze hoe ze relaties kunnen aangaan en onderhouden zodat vertrouwen in anderen, waaronder professionals, kan groeien.

 • Het partnerschap tussen de jongere, zijn/haar sociale netwerk en Het Warandecollege vormt de basis van het vangnet rondom de jongere en zo vergroten we gezamenlijk de kans op het behalen van het perspectief.

 • We creëren een pedagogisch klimaat waar werken vanuit relatie de standaard vormt. Wanneer jongeren vertrouwen krijgen in anderen en zichzelf, ontstaat de motivatie om iets te willen bereiken en te leren, waaronder vaardigheden. Het verwerven van nieuwe competenties zal vervolgens bijdragen aan de autonomie, leren om op eigen benen te staan.

 • Warande 3.0 zal met netwerkpartners noodzakelijke samenwerkingsafspraken maken om deze integrale onderwijs- en zorgvoorziening te vormen. We beschikken over door de gemeenten gecontracteerde specialisten en er zijn korte lijnen met de lokale toegang tot specialistische jeugdzorg.

Pleinen Warande 3.0

Onderwijsplein

Het onderwijs binnen de voorziening stelt alle jongeren in staat om de doelen te bereiken die binnen hun mogelijkheden en perspectief liggen. We laten jongere per vak op niveau functioneren zo kan het voorkomen dat een jongere die heel goed is in wiskunde op Havo werkt terwijl hij op VMBO-K niveau zit. Daar kan een jongere in de toekomst profijt van hebben, bijvoorbeeld op een vervolgopleiding. Ook de mate waarin jongeren sociaal vaardig gedrag laten zien en een goed leergedrag hebben ontwikkeld, is van grote invloed op de toekomstmogelijkheden van onze jongeren. Binnen onderwijs kan de jongere verschillende certificaten behalen.

Arbeidsplein

Het arbeidsplein binnen Warande 3.0 bestaat uit verschillende onderdelen te weten:

 1. Voorbereiding op arbeid en beroep
 2. Praktijkonderwijs inclusief vaktheorie
 3. Stages: intern – extern
 4. Afsluiting met certificering/diplomering

Deze onderdelen hebben geen specifieke volgorde maar zijn meer ter verduidelijking van afzonderlijke activiteiten n.a.v. de specifieke situatie van de jongere en n.a.v. de bevindingen vanuit de intakefase. Het benoemt en ordent meer het handelen van de coach met de jongere. Alle jongeren die functioneren binnen het Arbeidsplein worden ingevoerd in Werkstap. Werkstap is een systeem en methode om de kandidaat gestructureerd te begeleiden naar werk met een praktijkverklaring en/of MBO Bouwsteen.

Zorgplein

Het zorgplein binnen Warande 3.0 kent verschillende mogelijkheden namelijk Individuele Coaching , Groepsmodules en de Vluchtheuvel. De inzet van zorg sluit aan bij de zorgdoelen van de jongere en kan ook verschillen per fase dat de jongere zich in bevindt. Binnen de fase van activerende begeleiding kan er gedacht worden aan het creëren van een samenwerkingsrelatie en motivatie. Door veel individuele gesprekken, systeemgesprekken, persoonlijke aandacht en positieve bekrachtiging. We formuleren samen met de jongere zijn perspectief. We inventariseren de wensen en de mogelijkheden van de jongere om samen een toekomstperspectief in kaart te brengen en het dichter bij de jongere te brengen. Binnen de fase van onderwijs, training en coaching wordt de mate (inhoud en intensiviteit) van begeleiding afgestemd op de competenties die de jongere al bezit (en de doelen die in de intake gezamenlijk bepaald zijn). In deze fase zal er een sterke differentiatie optreden in de intensiteit van begeleiding. Uiteindelijk draait het om het realiseren van het perspectief en richten we ons op het versterken van zijn/haar autonomie.

Samenwerking

Hieronder vindt u informatie over de partners met wie wij samenwerken:

De jongere

Waarom moeilijk doen als het samen kan!

Ouder/verzorger

Misschien overbodig maar een ‘must’ voor onze jongeren: om het leerrendement zo groot mogelijk te maken is een samenwerking met u als ouder/verzorger zeer belangrijk! Neem gerust contact met ons op als u een vraag heeft.

Netwerkorganisatie

Warande 3.0 zal met netwerkpartners, zoals de Gecertificeerde Instellingen, (jeugd)zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en (erkende) leerwerkbedrijven de noodzakelijke samenwerkingsafspraken maken om deze integrale onderwijs-zorg en arbeidsparticipatievoorziening te vormen. Een integraal dagprogramma dat deel uitmaakt van een netwerkorganisatie, moet kunnen beschikken over (externe) specialisten wanneer die nodig zijn en moet kunnen rekenen op commitment op het perspectief van de jongere.

Denk hierbij aan: GGZ, Novadic- Kentron, wijkteams, etc..

Sterk in Werk

Sterk in Werk helpt jongeren en jong volwassenen om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Het streven is dat cliënten een duurzame plaats op de arbeidsmarkt krijgen. Het Driespan maakt intensief gebruik van de mogelijkheden die Sterk in Werk biedt en betrekt hen bij de uitvoering van het arbeidsmarktgerichte eindprofiel zodat onze jongeren optimaal profiteren van de expertise, kennis en netwerken van Sterk in Werk.

ESF

Het Driespan maakt in de periode 2014 – 2020 gebruik van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds. Deze subsidie wordt ingezet ten behoeve van de arbeidstoeleiding of het behalen van een startkwalificatie en het bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Leerplichtambtenaar

We werken samen met de leerplichtambtenaren van verschillende gemeentes. Binnen de wet op de leerplicht is het namelijk voor scholen noodzakelijk om goede en frequente contacten te onderhouden met de leerplichtambtenaren van de gemeentes waar de leerlingen vandaan komen. Bij ongeoorloofd verzuim brengt de trajectcoach de leerplichtambtenaar op de hoogte. Hij kan vervolgens de arrondissementsrechtbank inschakelen.

Vacatures

Het Warandecollege is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures op 

www.werkenbijkoraal.nl