Meerzorg

Voor cliënten met een verstandelijke beperking en aanvullende gedragsproblemen, die geïndiceerd zijn voor zorgzwaartepakket-7, bestaat de mogelijkheid een budget voor meerzorg aan te vragen. Het gaat dan om extra zorgvragen, tijdelijk of langdurig, die binnen de reguliere ZZP-7 zorg niet zijn op te lossen.

Bijvoorbeeld een bewoner met autistische problematiek, die bang en agressief wordt. Dit kan verholpen worden door meer tijd en aandacht te besteden aan een voorspelbaar, gestructureerd dagprogramma op maat. Zo kan voorkomen worden dat zijn gedrag schadelijk is voor zichzelf of zijn directe omgeving. Voor een persoonlijk dagprogramma op maat is vaak extra diagnostisch onderzoek nodig, een verkenning van mogelijkheden of de inzet van meer begeleiding. Dat vraagt meerzorg.

Om meerzorg te kunnen bieden en zo het welbevinden van de bewoner te vergroten, moet per bewoner een meerzorgerkenning aangevraagd worden bij het zorgkantoor. Hiervoor wordt een plan opgesteld, met beschrijving van de specifieke behoefte, het voorgestelde aanbod, de extra vereiste middelen en kosten. Het landelijk Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) heeft een prominente rol in de toetsing van dit plan voor meerzorg.

Het zorgkantoor is daarna verantwoordelijk voor de erkenning en de toekenning van de extra benodigde middelen. Bij Koraal krijgen op jaarbasis ongeveer dertig bewoners meerzorg. Sommige tijdelijk, andere voor jaren. Koraal rapporteert jaarlijks aan het Zorgkantoor over de inzet van meerzorgmiddelen en de bereikte resultaten.

Bij Koraal-instellingen voor gehandicaptenzorg St. Anna, Maasveld en Op de Bies ging het de afgelopen jaren om ongeveer dertig aanvragen van verschillende duur. Bij meerzorgbudgetten gaat het vaak om aanzienlijke bedragen die nauwkeurige verantwoording vragen.

In onze nieuwe, moderne gedragswoningen is met de mogelijkheid van meerzorg rekening gehouden. Zo is door de unieke indeling van de ruimten, de veiligheid van bewoners en medewerkers handiger en efficiënter geregeld, waardoor medewerkers elkaar bij onvoorziene agressie, indien nodig, gemakkelijker kunnen bijstaan. Dat is ook voor de bewoners een geruststellende gedachte.