Kennis ontwikkelen

Koraal is actief betrokken bij verschillende universitaire leerstoelen en heeft een eigen lectoraat in samenwerking met Zuyd Hogeschool.

Leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen


Xavier Moonen is beleidsadviseur en praktijkopleider bij Koraal. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld door de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra.

Het onderzoek van de bijzondere leerstoel is gericht op het ontwikkelen van screeningsinstrumenten om (functioneren op het niveau van) LVB te kunnen herkennen.

Daarbij wordt ook onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de diagnostiek en naar nieuw te ontwikkelen diagnostische instrumenten om de aard van de gedragsproblemen en de protectieve factoren van een jeugdige of jongvolwassenen met LVB in beeld te kunnen brengen.

Hierop aansluitend wordt onderzoek gedaan naar de voorwaarden om te komen tot adequate hulp en ondersteuning voor jeugdigen en jongvolwassenen met LVB, naar de kwaliteit van gerichte preventieve en behandelinterventies en er worden evidence-based interventies ontwikkeld.

Vanuit zowel wetenschappelijk als praktijkperspectief is het van belang dat op het terrein van het vroegtijdig ingrijpen bij dreigende stagnaties en ontsporingen in de ontwikkeling van jeugdigen en jongvolwassenen met LVB de mogelijkheden van screening, diagnostiek en behandeling verder worden verdiept en ontwikkeld. De verbinding van het wetenschappelijk en praktijkperspectief wordt tevens ingevuld door een actieve bijdrage aan het maatschappelijk debat over participatie en emancipatie van deze doelgroep.
 

Klik hier voor meer informatie over de leerstoel

Lectoraat Inclusie van Mensen met een Verstandelijke Beperking


Koraal werkt samen met Zuyd Hogeschool het gebied van zorggerelateerd onderzoek, zorginnovatie en onderwijs. Eén van de stappen is de instelling van een bijzonder lectoraat door Koraal bij Zuyd Hogeschool. Xavier Moonen is benoemd tot lector. Het centrale thema van dit bijzonder lectoraat is 'Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking'. Koraal en Zuyd Hogeschool richten zich op participatie in de maatschappij, besluitvormingsprocessen die hier bij horen en op toepassingen van nieuwe technologieën.

Zorgprofessionals zullen de komende tijd anders moeten gaan denken en handelen. Het uitgangspunt zal niet langer zijn 'welke zorg kan ik bieden?', maar 'welke zorg heeft u nodig?' De tendens is niet meer om beperkingen te compenseren, maar om in te zoomen op krachten en talenten van cliënten. Hetzelfde geldt voor cliënten. Het uitgangspunt zal niet langer zijn 'op welke zorg heb ik recht?', maar 'wat kan ik zelf, zo nodig samen met mensen in mijn omgeving, doen om mijn situatie te verbeteren?'
 

Klik hier voor meer informatie over het lectoraat

Onderzoek Adverse Childhood Experiences


Binnen Koraal hebben we een aantal promovendi. Jessica Vervoort is daar één van. Onlangs is een eerste wetenschappelijk artikel van onder meer haar hand gepubliceerd in een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift.

Het betreft het artikel "Adverse Childhood Experiences in Children with Intellectual Disabilities: An Exploratory Case-File Study in Dutch Residential Care". Het is gepubliceerd in International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), als onderdeel van de speciale uitgave "Disability and Global Health".

Hieraan is gewerkt door onze collega Jessica Vervoort met de aan ons verbonden wetenschappers Peer van der Helm, Ramón Lindauer, Xavier Moonen en Gabriëlle Mercera.
 

Klik hier voor meer informatie over het wetenschappelijk artikel

Onderzoek naar onbekende eetstoornis Arfid


Sandra Mulkens van Seyscentra (een samenwerkingsverband tussen Koraal en Pluryn) is tevens bijzonder hoogleraar voedings- en eetstoornissen aan de Maastricht University. Ze pleit voor meer onderzoek naar de onbekende eetstoornis Arfid (Avoidant restrictive food intake disorder).

Arfid staat al sinds 2013 in de psychiatriebijbel DSM5, het handboek met alle stoornissen en hun symptomen. En toch kent eigenlijk bijna niemand de afwijking waarbij je selectief eet en op een paar producten na eigenlijk niks meer binnen krijgt. Het grote verschil met aandoeningen als boulimia of anorexia: bij Arfid (avoidant restrictive food intake dis order) is er geen fixatie op gewicht of uiterlijk, maar op het voedsel zelf.

"De problematiek was er natuurlijk altijd", zegt Sandra Mulkens. "Alleen hadden we er geen term voor. Het stond niet ons behandelboek, maar mensen hadden er wel last van. Voorheen stond het bekend als een aandoening voor kinderen. Dat is niet zo gek: 20 tot 40 procent van de jonge kinderen vertoont kenmerken van Arfid, lust bepaald eten echt niet, of eet voortdurend maar één gerecht. De grootste groep groeit daaroverheen, maar een paar procent houdt de klachten.’’

Mulkens behandelde zelf pubers en volwassenen met de aandoening. In haar oratie zal ze vertellen over een 13-jarig meisje dat alleen maar ‘beige en krokant’ verdraagt, waardoor ze dus alleen nog maar patat, kipnuggets en kroketten eet. Het gevolg: overgewicht en gezondheidsproblemen.

Bron: AD, Niels Klaassen, Maastricht

 

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek

Onderzoek naar zorg voor minder begaafde patiënten


Therese van Amelsvoort is hoogleraar transitiepsychiatrie aan het MUMC+ in Maastricht en werkt tevens voor Koraal. Onlangs publiceerde zij in Tijdschrift voor Psychiatrie een editorial met de titel 'Waarom zorgen we niet goed voor onze minder begaafde patiënten?'

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking functioneert op het niveau van zwakbegaafdheid (iq 70-85) of een verstandelijke beperking (iq < 70). Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau telde Nederland in 2013 ongeveer 142.000 mensen met een iq onder de 70. Het aantal zwakbegaafde mensen is veel groter (ruim 13% van de bevolking) dan het aantal mensen met een verstandelijke beperking en wordt geschat op ongeveer 2,2 miljoen.

In de dsm-5 wordt verstandelijke beperking geclassificeerd onder de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en zijn, in tegenstelling tot de dsm-iv, de iq-grenzen weggelaten. Daarmee wil men aangeven dat een verstandelijke beperking niet alleen een intellectuele beperking is, maar ook een beperking in het aanpassingsvermogen. Dit laatste is relevant omdat dit grotendeels bepaalt hoeveel zorg en ondersteuning iemand nodig heeft.

Waar in de dsm-iv er nog een V-code voor zwakbegaafdheid was, is deze term in de dsm-5 geheel verdwenen en is classificeren helemaal niet meer mogelijk. Dit terwijl zwakbegaafdheid in feite nog steeds een bijkomend probleem is en een extra reden voor zorg kan zijn. Sterker nog, vooral mensen met zwakbegaafdheid deden de laatste jaren een groter beroep op de zorg, hetgeen vooral wordt toegeschreven aan de toenemende complexiteit van de samenleving.

Therese van Amelsvoort: "We moeten de zorg beter inrichten voor de grote, kwetsbare groep van minder-begaafden. Dit is alleen mogelijk als er meer onderzoek gedaan wordt naar deze groep en er in het onderwijs meer aandacht komt voor deze groep. Uiteindelijk zal dit ongetwijfeld ook tot kostenreductie leiden. Wat kunnen we tot die tijd zelf al doen? Om te beginnen systematisch screenen: binnen de reguliere ggz op aanwezigheid van verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid, en binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking op psychische aandoeningen."

Bron: Tijdschrift voor Psychiatrie
 

Klik hier om het volledige artikel te lezen

Ontwikkeling van zelfrapportage-instrumenten voor mensen met een verstandelijke beperking


Bij diagnostiek en ervaringsonderzoek worden vaak vragenlijsten gebruikt. Om aan mensen met een verstandelijke beperking zelf te vragen wat zij denken, willen en voelen zijn aanpassingen nodig. Hoe deze instrumenten moeten worden aangepast zodat zoveel mogelijk mensen de vragen betekenisvol kunnen beantwoorden, is het onderwerp van promotieonderzoek dat wordt uitgevoerd door Roel Kooijmans. 

De opbrengsten van dit onderzoek worden onder andere toegepast in Mijn Mening, een methodiek om cliëntervaringen te meten die door Roel Kooijmans onder de vlag van Koraal is ontwikkeld.

Dit promotie-onderzoek wordt uitgevoerd onder begeleiding van Prof Dr. Xavier Moonen en Prof. Dr. Peter Langdon (University of Kent).