Koraal ontwikkelt

Koraal heeft veel specialistische kennis en expertise opgebouwd. Deze zetten we graag in om jeugdhulp, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en participatie verder te ontwikkelen. Daarbij werken we niet uitsluitend voor onze eigen cliënten, leerlingen en medewerkers, maar ook voor collega-instellingen in heel Nederland.

Koraal werkt met ontwikkelagenda's. In deze agenda's beschrijven we de kaders waarbinnen onze organisatie zich de komende jaren wil bewegen en welke focus we daarbij hebben.

Ontwikkelagenda Jeugdhulp

Er is veel gewijzigd sinds de provinciaal uitgevoerde Wet op jeugdzorg in 2015 plaatsmaakte voor de Jeugdwet, die onder de verantwoordelijkheid valt van de Nederlandse gemeenten. Op basis van de resultaten van de inzet van jeugdhulp en nieuwe wetenschappelijke inzichten heeft iedereen de overtuiging dat het beter kan en beter moet. Het lijkt echter niet zo eenvoudig om die transformatie ook echt goed vorm te geven.

In de Ontwikkelagenda Jeugdhulp van Koraal ligt de focus op het zo vroeg mogelijk bieden van hulp. zo dicht mogelijk bij de thuissituatie, waarbij het gezin zo veel mogelijk wordt betrokken. Daarbij is onze insteek om escalaties in opname te voorkomen. Koraal is er met name voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking met complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. Tegelijkertijd zijn we er voor hun ouders en het netwerk om hen heen. Wij vinden het cruciaal om de omgeving zoveel mogelijk te betrekken bij het bieden van hulp. Daar ligt volgens Koraal de sleutel.
 

Klik hier voor meer informatie over Koraal Jeugdhulp

Ontwikkelagenda Gehandicaptenzorg

Koraal is er ook voor mensen met een (zware) verstandelijke beperking die complexe zorg- en ondersteuningsvragen hebben. Het gaat dan om de doelgroepen EMB, EVB+, EVB, MVB+, MVB en LVB+. Koraal biedt deze mensen een integraal aanbod op diverse centrumlocaties. Maar ook binnen de gehandicaptenzorg wordt steeds meer gekeken naar het verlenen van zorg en ondersteuning in de thuissituatie. Door een pakket op maat te bieden, kunnen cliënten mogelijk (langer) thuis blijven wonen.

Een ander punt dat hoog op de agenda staat bij Koraal is participatie van cliënten en hun netwerk. Mooie voorbeelden hiervan zijn Samen Beslissen en hoe we vorm geven aan het onderwerp participatie. We vinden namelijk dat iedereen mee kan doen op zijn eigen manier.
 

Klik hier voor meer informatie over Koraal Gehandicaptenzorg

Ontwikkelagenda Speciaal onderwijs

Deze agenda is nog in ontwikkeling, maar zal gericht zijn op het vergroten van het perspectief van leerlingen door het volgen van onderwijs. Daar waar naast onderwijs extra hulp nodig is, zal dit op een integrale manier worden geboden zodat de optelsom van één plus één drie wordt. Kortom: leerkrachten en hulpverleners die nauw met elkaar samenwerken om leerlingen in staat te stellen om de weg naar zelfstandigheid - dit kan vervolgonderwijs of een vorm van werk zijn - zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.


 

Klik hier voor meer informatie over Koraal Onderwijs

Ontwikkelagenda Participatie

Kern van deze agenda is dat Koraal staat voor werken aan perspectief. Het kunnen en willen participeren is hierbij van cruciaal belang. Het gaat dan om wonen, onderwijs, werken en vrije tijd. Dus om het onderhouden van sociale contacten, je kunnen bewegen in de maatschappij en meedoen op een manier die bij jou past. Behandeling, begeleiding en ondersteuning zijn geen doel op zich, maar staan in de context van aansluiting vinden.
 

Klik hier voor meer informatie over Koraal Participatie

Ontwikkelagenda E-health

E-health speelt een steeds grotere rol in ons leven. Het kan het leven aanzienlijk eenvoudiger en aangenamer maken. Maar wat bedoelen we met E-health en waar legt Koraal de focus op binnen dit brede thema? Dat gaat Koraal uitwerken in de Ontwikkelagenda E-health.