Koraal uit zorgen inzake continuïteit jeugdhulp West-Brabant

30 oktober 2019

Ondanks het feit dat de gezamenlijke West-Brabantse gemeenten Juzt een injectie hebben gegeven van 15 miljoen, waardoor de zorgorganisatie tijdelijk in de lucht kan blijven, blijft er voor de jongeren, hun ouders en voor de medewerkers van Juzt nog veel onzeker. Hoe ziet de toekomst eruit?

Koraal heeft al in de zomermaanden een eerste contact gelegd met de wethouders van de West-Brabantse gemeenten en met het bestuur van Juzt om met elkaar de mogelijkheden van Koraal te verkennen in verband met de ontstane situatie rondom de zorgorganisatie. Dat was op 13 augustus. Op verzoek heeft Koraal naar aanleiding van dit gesprek nog een nadere schriftelijke toelichting gegeven op de mogelijkheden die wij zien in het realiseren van een gezond, vernieuwend en toekomstbestendig zorglandschap in de regio West-Brabant.

Helaas hebben wij tot op heden geen reactie mogen ontvangen. Hetgeen ertoe heeft geleid dat Koraal op 24 oktober jl. bijgaande brief naar de betrokken wethouders en het bestuur van Juzt heeft gestuurd.

 


 

Geachte wethouders West Brabant en bestuurder Juzt,

Op 13 augustus jl. hebben wij elkaar (via gedelegeerden uwer zijde) gesproken over de mogelijkheden van Koraal in verband met de destijds ontstane situatie rondom Juzt (naar aanleiding van ons schrijven d.d. 1 augustus 2019). Op verzoek hebben wij naar aanleiding van dit gesprek nog een nadere schriftelijke toelichting gegeven op de mogelijkheden die wij zien in het realiseren van een gezond, vernieuwend en toekomstbestendig zorglandschap in de regio West-Brabant.

We constateren dat wij tot op heden geen reactie hebben mogen ontvangen op dit schrijven. Uitzondering hierop zijn de contacten die we meermaals op eigen initiatief hebben genomen om geïnformeerd te blijven over het proces dat toen in gang is gezet en of er nog enige actie van onze kant werd verwacht.

Wij betreuren het dat wij voor informatie aangewezen blijken te zijn op de (sociale) media en geluiden via de werkvloer. Wij zijn immers ook samenwerkingspartner van Juzt binnen de scholen voor speciaal onderwijs Koraal/Het Driespan. Al met al leidt deze wijze van communiceren voor onrust bij jeugdigen, hun ouders en verzorgers, medewerkers van Juzt en Koraal/Het Driespan.

Gezien onze betrokkenheid, vinden wij dat een gemiste kans.

Kortom, wij delen hierbij onze zorgen met u vanuit twee invalshoeken; vanuit onze scholen waarbij het van belang is dat de jeugdhulp naar leerlingen geborgd is en vanuit onze samenwerkingsrelatie met Juzt op het gebied van Jeugdhulp.

Naast bovenstaande willen wij aangeven dat we nog steeds, vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid, graag met u in gesprek gaan over de ontstane situatie rondom Juzt en de rol die wij daar wellicht in kunnen betekenen. Wij willen namelijk niet dat jeugdigen en hun ouders klem komen te zitten door deze situatie. Hierbij merken we wel op dat, gezien het vorenstaande, het door ons eerder gedane aanbod is vervallen, en dat, indien van toepassing, we opnieuw kijken wat onze mogelijkheden zijn, omdat er sprake is van een nieuwe situatie en nieuwe uitgangspunten.

Graag vernemen wij van u de huidige stand van zaken en de mogelijke gevolgen voor leerlingen die onderwijs bij Koraal/ het Driespan ontvangen. Tevens horen wij graag of u met ons over de samenwerking in het Onderwijs en over de mogelijkheden van Koraal op het gebied van Jeugdhulp in West Brabant, in gesprek wil gaan.

Met vriendelijke groet,
mr. drs. R.W.M. Quik
Voorzitter Raad van Bestuur

Terug naar het overzicht