De Vlinder

Praktische informatie

De Vlinder is een Vreedzame School, een programma waarbij je sociale vaardigheden worden ontwikkeld en je leert en zelf ervaart wat democratisch burgerschap is. In elke groep besteden we aandacht aan thema’s die hierbij passen. Belangrijk is dat jij je gehoord en gezien voelt, een stem krijgt, leert om samen met anderen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

We werken in kleine klassen met 16 leerlingen. Per groep geeft één docent les of twee parttime docenten. We vinden de kwaliteit van ons onderwijs heel belangrijk en meten dit aan de hand van leerlingresultaten, tevredenheidsmetingen en zelfevaluatie.

Passend Onderwijs

De Vlinder is een school voor speciaal onderwijs cluster 4. Onze doelgroep bestaat uit leerlingen met ernstige gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en psychiatrische problematiek. Vaak gaat het om leerlingen met autisme spectrumstoornissen (ASS), hechtingsstoornissen, adhd, angststoornissen e.a.. Wij hebben ruime expertise opgebouwd met de doelgroep. Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • je krijgt onderwijs in kleine klassen met 16. Je hebt één vaste docent (of twee parttime docenten)
  • lerarenondersteuners en onderwijsassistenten zijn extra helpende handen in de klas. In sommige klassen is een stagiair aanwezig van een mbo of hbo opleiding
  • in het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines
  • we passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsplan met jou op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers
  • we hebben een hoog geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen

Samenwerking

Je kunt op onze school terecht als je een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebt van het samenwerkingsverband (zie ook, link naar pag. Passend Onderwijs). Daarnaast kunnen kinderen bij ons terecht die residentiële behandeling en dagbehandeling volgen binnen Kinderhuis Reek. Kinderen die dagbehandeling volgen bij Multidisciplinair Kleuter Dagverblijf De Kleine Hoogen kunnen ook op De Vlinder terecht. Met beide instellingen werken we nauw samen.

Onderwijs-Zorg Arrangement

Steeds vaker merken we op dat er leerlingen van SO De Vlinder zijn die niet (volledig) binnen een huidige klassensetting (max. 16 leerlingen) kunnen functioneren door problematieken op verschillende gebieden. Problemen in het gedrag of een grote ondersteuningsvraag op sociaal emotioneel gebied maken dat het functioneren in klassensetting belemmerd wordt. Vanuit deze problematiek komen hulpvragen naar voren op pedagogisch en didactisch vlak, waarvoor (tijdelijk) intensievere inzet en begeleiding noodzakelijk is. Deze complexe ondersteuningsvraag vraagt een specifieke expertise en inzet vanuit de zorg samen met onderwijs. Om deze reden is De Vlinder met een pilot Onderwijs Zorg Arrangement gestart in schooljaar 2018-2019 en zullen we dit volgend schooljaar continueren.

Het hoofddoel van een Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) is om schooluitval bij een leerling te voorkomen. Daarnaast heeft het arrangement als doel om de leerling weer in ontwikkeling te brengen en het functioneren binnen een klas te bevorderen. Er wordt bij ieder OZA-traject gestreefd om de leerling zo snel mogelijk weer volledige dagen in de klas te laten zijn.

Het uitgangspunt voor de duur van het OZA-traject is 6 tot 8 weken. Indien nodig kan dit herhaald of verlengd worden, afhankelijk van de hulpvraag en de ontwikkeling van de leerling.

Aanmelden

Aanmelding op een school voor speciaal onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. De Vlinder is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs PO 30.06 , actief in de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad, Bernheze en Landerd. Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven. Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en op www.swvpo3006.nl.

Veiligheid en rust op school

Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. Als er toch pestgedrag voorkomt, pakken we dit aan volgens het pestprotocol. Hiervoor is een speciale coördinator aangesteld. In de schoolgids vind je meer informatie hierover. 

Vacatures

De Vlinder is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures op 

www.werkenbijkoraal.nl