Medezeggenschap

Binnen Koraal wordt veel aandacht besteed aan inspraak en participatie. Samen met medewerkers, cliënten en hun vertegenwoordigers bespreken we belangrijke onderwerpen, zoals beleidsstukken, de begroting en strategische ontwikkelingen.

Medezeggenschap voor medewerkers

Nog niet zo lang geleden introduceerde Koraal een nieuw medezeggenschapsmodel voor medewerkers. Met als uitgangspunt dat elke medewerker de mogelijkheid heeft om mee te praten en mee te denken. En dat alle medewerkers de gelegenheid hebben om mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. Kortom: een model dat collega’s in staat stelt om daadwerkelijk invloed uit te oefenen.

Een nieuwe invulling van medezeggenschap, waarbij besluiten tot stand komen op basis van input en feedback uit alle geledingen van de organisatie. En waarbij alle medewerkers samen bepalen hoe we uiteindelijk komen bij de stip die Koraal op de horizon heeft gezet. Het is begrijpelijk dat er enige tijd overheen gaat voordat die nieuwe manier van werken echt overal binnen Koraal is vervlochten. Maar het investeren in een rijke voedingsbodem werpt nu al op meerdere plekken zijn vruchten af.

Medezeggenschap Centraal (MZ Centraal) is het overlegorgaan dat de medewerkers van alle Koraal-regio's vertegenwoordigt. 
 


Medezeggenschap voor cliënten en vertegenwoordigers

Ook cliënten en hun vertegenwoordigers hebben medezeggenschap bij Koraal, onder andere in de vorm van cliëntenraden. Elke Koraal-regio die jeugdhulp of gehandicaptenzorg biedt, heeft een cliëntenraad. Leden uit al deze cliëntenraden vormen samen de centrale cliëntenraad (CCR). Goed belegde medezeggenschap voor cliënten en vertegenwoordigers betekent dat zij een stem hebben in het nemen van belangrijke besluiten en zo hun belangen kunnen behartigen.

Samenwerken

De medezeggenschapsorganen van medewerkers en cliënten werken samen om de stem te vertegenwoordigen van de mensen die centraal staan bij Koraal: de cliënten en de medewerkers.

Meer weten?

Klik op de onderstaande items voor meer informatie over medezeggenschap voor medewerkers van Koraal en medezeggenschap voor cliënten, leerlingen en hun ouders/vertegenwoordigers.