Saltho Onderwijs

De scholen van Saltho Onderwijs verzorgen speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis. In de regio Noordoost-Brabant wordt er speciaal onderwijs aan ruim 500 leerlingen gegeven op de scholen Het Dok, P.I. School Hondsberg, Het Vada, De Rietlanden en het Dieze College. Saltho Onderwijs heeft vestigingen in Eindhoven, Oisterwijk, Boxtel en ’s-Hertogenbosch.

Over Saltho Onderwijs

Op de vijf scholen van Saltho Onderwijs zitten ruim 500 leerlingen. De scholen bevinden zich in 
Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Oisterwijk en Eindhoven. Elke school heeft een eigen specifiek onderwijsprofiel, waardoor het onderwijs zo goed mogelijk is afgestemd op de behoefte van elke individuele leerling. Perspectiefrijk onderwijs en uitgaan van de mogelijkheden van elke leerling zijn de belangrijkste uitgangspunten. De schoolleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de scholen.

Koraal vindt medezeggenschap belangrijk. Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin de medezeggenschap is geregeld. De MR heeft instemmings- of adviesrecht op beleidszaken die betrekking hebben op de school en wordt gevormd door medewerkers en ouders. De MR voert overleg met de schoolleider.
Onderwerpen die meerdere scholen van Koraal aangaan worden voor advies- of instemming voorgelegd aan MZ Onderwijs. MZ Onderwijs wordt gevormd door leden van de medezeggenschap van de scholen en voert overleg met de Raad van Bestuur van Koraal. Daarnaast is er per regio de Regionaal Overleg Groep (ROG), gevormd door medewerkers uit de regio. Zij fungeren als verbinding tussen de diverse platforms en medewerkers.

De scholen van Saltho Onderwijs werken nauw samen met andere locaties Koraal. Zo is SO Het Vada/VSO Het Vada College (Boxtel) verbonden aan De La Salle en P.I. School Hondsberg (Oisterwijk) verbonden aan De Hondsberg. De Rietlanden (’s-Hertogenbosch) is verbonden aan Maashorst. De school Het Dok (Eindhoven) werkt nauw samen met zorgpartners GGzE, Combinatie Jeugdzorg en Amarant. En natuurlijk werken we actief samen met de onderwijsorganisatie Het Driespan uit West-Brabant, als mede met de ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Saltho Onderwijs verantwoordt zich elk jaar door middel van het opstellen van een jaarverslag.
Het verslag over het afgelopen jaar vindt u hier

Saltho Onderwijs heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Saltho Onderwijs aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Meer informatie hierover vindt u bij ANBI-informatie.

De scholen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de scholen van Saltho Onderwijs. Klik op één van de onderstaande items om de pagina van de betreffende school te bekijken.

Klachtenbeleid

Bij Koraal komen mensen op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening, dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs én dat onze medewerkers prettig kunnen werken. In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Koraal vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten, leerlingen én medewerkers.

Voor Saltho Onderwijs geldt de afspraak dat alle scholen deze klachtenregeling ook gebruiken waardoor een uniforme werkwijze ontstaat. De werkwijze is als volgt:

  1. Bespreek de situatie eerst met een medewerker of leidinggevende van de school.
  2. Wanneer dit niet tot de gewenste resultaten leidt kunt u zich richten tot de contactpersoon van de school. De contactpersoon van de school kan u ondersteunen, een bemiddelaar inschakelen of u in contact brengen met een vertrouwenspersoon.
  3. Mochten u en de school er onderling niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de regiodirecteur van Koraal Noordoost-Brabant. 

Wanneer de klacht binnen onze organisatie niet met een goede oplossing kan worden afgerond, kunt u een officiële schriftelijke klacht indienen bij:

LKC Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030 – 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Meer weten? In deze bijlage vindt u de contactgegevens met betrekking tot klachten en vertrouwenspersonen bij Saltho Onderwijs en De Vlinder. Meer informatie over ons klachtenbeleid vindt u hier of raadpleeg de brochure hieronder.

Contact

Wilt u contact met ons opnemen? Hieronder vindt u onze algemene contactgegevens.

Saltho Onderwijs
Schijndelseweg 1
5283 AB  Boxtel

Algemeen nummer
0411 - 65 24 44

Telefoon secretariaat regiodirecteur Saltho Onderwijs:
0411 – 65 23 79
infoso@koraal.nl