Onderzoek(ers)

Koraal heeft een aantal onderzoekers in huis en participeert daarnaast actief in een groot aantal academische netwerken en onderzoeken.
Koraal Kennis verbindt medewerkers binnen Koraal aan onderzoekers en wetenschappers en creëert zo meerwaarde voor onze cliënten, leerlingen en medewerkers. Door kennis van buiten naar binnen te halen én voor de bredere maatschappij door kennis van binnen naar buiten te brengen.

Therese van Amelsvoort
Hoogleraar Transitiepsychiatrie aan de Universiteit van Maastricht
Pyschiater

LinkedIn
Publicaties
Mail mij


Roel Kooijmans
Promovendus - onderzoeker
Psycholoog K&J

LinkedIn
Publicaties
Mail mij


Gabriëlle Mercera
Promovendus - onderzoeker
Psycholoog K&J

LinkedIn
Publicaties
Mail mij


Xavier Moonen
Professor at Universiteit van Amsterdam
Bijzonder lector 'inclusie van mensen met een verstandelijke beperking' Zuyd Hogeschool
Beleidsadviseur

LinkedIn
Publicaties
Mail mij


Sandra Mulkens
Bijzonder hoogleraar Voedings- en Eetstoornissen Universiteit Maastricht
Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut, Cognitief Gedragstherapeut

LinkedIn
Publicaties


Rianne Pellemans - van Rooijen
Senior-onderzoeker

LinkedIn
Publicaties
Mail mij


Jessica Vervoort - Schel
Promovendus - onderzoeker
Programmaleider Inhoud & Onderzoek Jeugd
Orthopedagoog-generalist NVO

LinkedIn
Publicaties
Mail mij


Arno Willems
Senior-onderzoeker
Wetenschappelijk adviseur Koraal
GZ-psycholoog

LinkedIn
Publicaties
Mail mij 

Leerstoelen en lectoraten

Koraal is actief betrokken bij verschillende universitaire leerstoelen en heeft een eigen lectoraat in samenwerking met Zuyd Hogeschool.

Leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen

Xavier Moonen is beleidsadviseur en praktijkopleider bij Koraal. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld door de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra.

Het onderzoek van de bijzondere leerstoel is gericht op het ontwikkelen van screeningsinstrumenten om (functioneren op het niveau van) LVB te kunnen herkennen.

Daarbij wordt ook onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de diagnostiek en naar nieuw te ontwikkelen diagnostische instrumenten om de aard van de gedragsproblemen en de protectieve factoren van een jeugdige of jongvolwassenen met LVB in beeld te kunnen brengen.

Hierop aansluitend wordt onderzoek gedaan naar de voorwaarden om te komen tot adequate hulp en ondersteuning voor jeugdigen en jongvolwassenen met LVB, naar de kwaliteit van gerichte preventieve en behandelinterventies en er worden evidence-based interventies ontwikkeld.

Vanuit zowel wetenschappelijk als praktijkperspectief is het van belang dat op het terrein van het vroegtijdig ingrijpen bij dreigende stagnaties en ontsporingen in de ontwikkeling van jeugdigen en jongvolwassenen met LVB de mogelijkheden van screening, diagnostiek en behandeling verder worden verdiept en ontwikkeld. De verbinding van het wetenschappelijk en praktijkperspectief wordt tevens ingevuld door een actieve bijdrage aan het maatschappelijk debat over participatie en emancipatie van deze doelgroep.
 
Klik hier voor meer informatie over de leerstoel:

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/licht-verstandelijke-beperking/lvb-bijzondere-leerstoel-kennisontwikkeling  

https://www.uva.nl/content/nieuws/hoogleraarsbenoemingen/201/12/xavier-moonen-bijzonder-hoogleraar-kennisontwikkeling-over-jeugdigen-en-jongvolwassenen-met-licht-verstandelijke-beperkingen-en-gedragsproblemen.html

Lectoraat Inclusie van Mensen met een Verstandelijke Beperking

Koraal werkt samen met Zuyd Hogeschool het gebied van zorggerelateerd onderzoek, zorginnovatie en onderwijs. Eén van de stappen is de instelling van een bijzonder lectoraat door Koraal bij Zuyd Hogeschool. Xavier Moonen is benoemd tot lector. Het centrale thema van dit bijzonder lectoraat is 'Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking'. Koraal en Zuyd Hogeschool richten zich op participatie in de maatschappij, besluitvormingsprocessen die hier bij horen en op toepassingen van nieuwe technologieën.

Zorgprofessionals zullen de komende tijd anders moeten gaan denken en handelen. Het uitgangspunt zal niet langer zijn 'welke zorg kan ik bieden?', maar 'welke zorg heeft u nodig?' De tendens is niet meer om beperkingen te compenseren, maar om in te zoomen op krachten en talenten van cliënten. Hetzelfde geldt voor cliënten. Het uitgangspunt zal niet langer zijn 'op welke zorg heb ik recht?', maar 'wat kan ik zelf, zo nodig samen met mensen in mijn omgeving, doen om mijn situatie te verbeteren?'
 
Klik hier voor meer informatie over het lectoraat
https://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/inclusie-van-mensen-met-een-verstandelijke-beperking 

Lopende onderzoeken

Adverse Childhood Experiences

Binnen Koraal hebben we een aantal promovendi. Jessica Vervoort is daar één van. Onlangs is een eerste wetenschappelijk artikel van onder meer haar hand gepubliceerd in een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift. Het betreft het artikel "Adverse Childhood Experiences in Children with Intellectual Disabilities: An Exploratory Case-File Study in Dutch Residential Care". Het is gepubliceerd in International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), als onderdeel van de speciale uitgave "Disability and Global Health".

Hieraan is gewerkt door onze collega Jessica Vervoort met de aan ons verbonden wetenschappers Peer van der Helm, Ramón Lindauer, Xavier Moonen en Gabriëlle Mercera.

Eetstoornis Arfid

Sandra Mulkens van Seyscentra (een samenwerkingsverband tussen Koraal en Pluryn) is tevens bijzonder hoogleraar voedings- en eetstoornissen aan de Maastricht University. Ze pleit voor meer onderzoek naar de onbekende eetstoornis Arfid (Avoidant restrictive food intake disorder).

Arfid staat al sinds 2013 in de psychiatriebijbel DSM5, het handboek met alle stoornissen en hun symptomen. En toch kent eigenlijk bijna niemand de afwijking waarbij je selectief eet en op een paar producten na eigenlijk niks meer binnen krijgt. Het grote verschil met aandoeningen als boulimia of anorexia: bij Arfid (avoidant restrictive food intake dis order) is er geen fixatie op gewicht of uiterlijk, maar op het voedsel zelf.

Bron: AD, Niels Klaassen, Maastricht

Zorg voor minder begaafde patiënten

Therese van Amelsvoort is hoogleraar transitiepsychiatrie aan het MUMC+ in Maastricht en werkt tevens voor Koraal. Onlangs publiceerde zij in Tijdschrift voor Psychiatrie een editorial met de titel 'Waarom zorgen we niet goed voor onze minder begaafde patiënten?'

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking functioneert op het niveau van zwakbegaafdheid (iq 70-85) of een verstandelijke beperking (iq < 70). Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau telde Nederland in 2013 ongeveer 142.000 mensen met een iq onder de 70. Het aantal zwakbegaafde mensen is veel groter (ruim 13% van de bevolking) dan het aantal mensen met een verstandelijke beperking en wordt geschat op ongeveer 2,2 miljoen.

Ontwikkeling van zelfrapportage-instrumenten

Bij diagnostiek en ervaringsonderzoek worden vaak vragenlijsten gebruikt. Om aan mensen met een verstandelijke beperking zelf te vragen wat zij denken, willen en voelen zijn aanpassingen nodig. Hoe deze instrumenten moeten worden aangepast zodat zoveel mogelijk mensen de vragen betekenisvol kunnen beantwoorden, is het onderwerp van promotieonderzoek dat wordt uitgevoerd door Roel Kooijmans.

De opbrengsten van dit onderzoek worden onder andere toegepast in Mijn Mening, een methodiek om cliëntervaringen te meten die door Roel Kooijmans onder de vlag van Koraal is ontwikkeld.

Dit promotie-onderzoek wordt uitgevoerd onder begeleiding van Prof Dr. Xavier Moonen en Prof. Dr. Peter Langdon (University of Kent).

Onderzoek mensenhandel

aanvullen Gabriëlle

Yucelmethode

Is Koraal kartrekker van dit onderzoek? Of participeren we hierin?

ARTIC scale – valideringsonderzoek

Vanuit Koraal is een Nederlandse vertaling van de ARTIC scale ontwikkeld, een vragenlijst om de attituden van medewerkers ten aanzien van Trauma Informed Care te meten. Om te onderzoeken of de Nederlandse versie meet wat de ARTIC beoogt te meten, is het nodig om valideringsonderzoek te doen met de vertaalde versie.

Om te kunnen bepalen of de Nederlandse vertaling van de ARTIC scale een betrouwbaar meetinstrument is, is grootschalig valideringsonderzoek nodig. Voor gedegen resultaten is het cruciaal dat professionals uit verschillende organisaties, verschillende regio’s en verschillende disciplines (bijv. jeugdhulp, onderwijs, jeugd GGZ, langdurige zorg) de vragenlijst invullen. Naast belangrijke informatie voor de verdere ontwikkeling van de ARTIC scale levert dit voor organisaties zelf ook waardevolle informatie op over de attituden van de eigen medewerkers ten aanzien van werken met mensen met een geschiedenis van ingrijpende jeugdervaringen.
Het doel is om medio maart 2022 te starten met het valideringsonderzoek. Vanaf dat moment zal het mogelijk zijn de ARTIC scale online in te vullen en terugkoppeling hierover te ontvangen. De looptijd van het onderzoek zal afhankelijk zijn van de respons. Ons doel is om ten minste 1200 ingevulde vragenlijsten mee te nemen in onze analyses. Het onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Universiteit van Amsterdam.