Trauma Informed Care

Trauma Informed Care is internationaal ontwikkeld vanuit het besef dat veel mensen die om hulp vragen of hulp nodig hebben, veel hebben meegemaakt in hun leven. Zeker mensen met cognitieve en adaptieve beperkingen. Wij geven traumasensitief en gezinsgericht werken vorm vanuit het organisatiebrede, en op krachten gerichte, raamwerk Trauma Informed Care (TIC).

ARTIC® scale

ARTIC® scale gebruiken binnen jouw organisatie 

Om de voortgang van de implementatie van trauma-informed care (TIC) te kunnen volgen en monitoren, of om een nulmeting te doen naar de attituden t.o.v. TIC binnen een organisatie, kan de Attitudes Related toTrauma Informed Care (ARTIC®) Scale worden afgenomen.

De ARTIC® is een vragenlijst ontwikkeld door het Amerikaanse Traumatic Stress Institute, welke door onderzoekers van Koraal naar het Nederlands is vertaald en gevalideerd. De ARTIC® brengt de attituden van medewerkers ten aanzien van trauma-informed care in kaart. De gemeten attituden hebben o.a. betrekking op het beseffen wat de ernstige gevolgen van ingrijpende (jeugd)ervaringen kunnen zijn, herkennen van en adequaat reageren op adaptief gedrag, de eigen bekwaamheid, gevoelens over het werk en de mate waarin medewerkers en de organisatie TIC steunen. 

Het is vanaf nu mogelijk om de Nederlandse vertaling van de ARTIC® scale te gebruiken voor jouw eigen organisatie of onderzoek!
Hiervoor kan een aanvraag ingediend worden bij het Traumatic Stress Institute. Contact opnemen kan via het emailadres tsisupport@klingberg.com.
Verdere informatie over de ARTIC scale kun je terugvinden op hun website
Of kijk hieronder eens bij de output van ons eigen onderzoek naar de ARTIC® scale. 

Artic® Valideringsonderzoek

Betrokken onderzoekers
Dr. Rianne Pellemans-van Rooijen; Koraal
Gabriëlle Mercera, MSc; Koraal en UM
Drs. Roel Kooijmans; Koraal
Dr. Inge Wissink; UU
Drs. Jessica Vervoort-Schel; Koraal en UvA
Prof. dr. Ramón Lindauer; Levvel en Amstedam UMC
Prof. dr. Xavier Moonen; Koraal, UvA en Zuyd Hogeschool
Petra Helmond, MSc; Levvel

Korte beschrijving
Vanuit Koraal is een Nederlandse vertaling van de ARTIC® scale ontwikkeld, een vragenlijst om de attituden van medewerkers ten aanzien van Trauma Informed Care te meten.

Om te kunnen bepalen of de Nederlandse vertaling van de ARTIC® scale een betrouwbaar meetinstrument is, is grootschalig valideringsonderzoek nodig. Daarom zijn verschillende organisaties uit heel Nederland benaderd om de ARTIC® in te vullen. We kijken hierbij naar verschillende disciplines, zoals jeugdhulp, (speciaal) onderwijs, GGZ, jeugdbescherming en langdurige zorg). In mei 2022 is de dataverzameling gestart.

Binnen Koraal onderwijs is al een kleinschalig valideringsonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn te lezen in de factsheet ‘De Nederlandse conceptversie van de ARTIC®-35'. 

Output