Het Driespan

In de regio West-Brabant is Koraal sterk vertegenwoordigd door de scholen van Het Driespan. Er zijn vijf scholen voor speciaal onderwijs (so) die onderwijs verzorgen aan leerlingen van ongeveer 4 tot 13 jaar. Daarnaast zijn er acht scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso), bestemd voor leerlingen vanaf ongeveer 12 tot 18 jaar.

Over Het Driespan

Op de dertien locaties van Het Driespan zitten ongeveer 1600 leerlingen. De scholen bevinden zich in Oosterhout, Breda, Rijsbergen, Roosendaal, Ossendrecht en Bergen op Zoom. Elke school heeft een eigen specifiek onderwijsprofiel, waardoor het onderwijs zo goed mogelijk is afgestemd op de behoefte van elke individuele leerling. Perspectiefrijk onderwijs en uitgaan van de mogelijkheden van elke leerling zijn de belangrijkste uitgangspunten. De schoolleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op school. 

Koraal vindt medezeggenschap belangrijk. Elke school heeft een Deelraad (DR) waarin de
medezeggenschap is geregeld. De DR heeft instemmings- of adviesrecht op beleidszaken die
betrekking hebben op de school en wordt gevormd door medewerkers en ouders. De DR voert overleg met de schoolleider.

Onderwerpen die meerdere scholen van Koraal aangaan worden voor advies- of instemming
voorgelegd aan MZ Onderwijs. MZ Onderwijs wordt gevormd door leden van de medezeggenschap van de scholen en voert overleg met de Raad van Bestuur van Koraal. Daarnaast is er per regio de Regionaal Overleg Groep (ROG), gevormd door medewerkers uit de regio. Zij fungeren als verbinding tussen de diverse platforms en medewerkers.

De scholen van Het Driespan werken in de regio nauw samen met zorgpartners als Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), GGZ Breburg, GGZ WNB, Amarant, Almata, het ministerie van Justitie, en natuurlijk met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Bovendien wordt actief samengewerkt met Saltho Onderwijs.  

Het Driespan verantwoordt zich elk jaar door middel van het opstellen van een jaarverslag.
Het verslag over het afgelopen jaar vindt u hier

Het Driespan heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Het Driespan aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Meer informatie hierover vindt u bij ANBI-informatie.

Scholen gespecialiseerd onderwijs

De gespecialiseerd onderwijs (so)-scholen van Het Driespan verzorgen onderwijs aan leerlingen van ongeveer 4 tot ongeveer 13 jaar oud. Deze vijf so-scholen liggen verspreid over West-Brabant, van Oosterhout tot aan Bergen op Zoom. Alle scholen werken samen met één of meerdere zorginstellingen.

Scholen voortgezet gespecialiseerd onderwijs

De scholen voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs (vso) van Het Driespan verzorgen onderwijs aan leerlingen vanaf ongeveer 12 tot 18 jaar oud. De vso-scholen hebben allen hun eigen kenmerken en opleidingsniveaus. Wij verzorgen praktijkgericht onderwijs, vmbo (diverse profielen) en havo. Leerlingen kunnen certificaten behalen of, wanneer mogelijk, een volledig diploma door deelname aan (staats)examens.

Indien op een van onze vso-scholen het maximum aantal leerlingen is bereikt om kwalitatief goed onderwijs te geven, hanteren we een wachtlijst. Klik hier voor meer informatie.

Klachtenbeleid

Bij Koraal komen mensen op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening, dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs én dat onze medewerkers prettig kunnen werken. In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Koraal vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten, leerlingen én medewerkers.

Voor Het Driespan geldt de afspraak dat alle scholen deze klachtenregeling ook gebruiken waardoor een uniforme werkwijze ontstaat. De werkwijze is als volgt:

  1. Bespreek de situatie eerst met een medewerker of leidinggevende van de school.
  2. Wanneer dit niet tot de gewenste resultaten leidt kunt u zich richten tot de contactpersoon van de school. De contactpersoon van de school kan u ondersteunen, een bemiddelaar inschakelen of u in contact brengen met een vertrouwenspersoon.
  3. Mochten u en de school er onderling niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de directie van Koraal West Brabant - Het Driespan.

Wanneer de klacht binnen onze organisatie niet met een goede oplossing kan worden afgerond, kunt u een officiële schriftelijke klacht indienen bij:

LKC Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030 – 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Meer weten? In deze bijlage vindt u de contactgegevens met betrekking tot klachten en contact- en vertrouwenspersonen bij Het Driespan. Meer informatie over ons klachtenbeleid vindt u hier of raadpleeg de brochure hieronder.

Contact

Wilt u contact met ons opnemen? Hieronder vindt u onze algemene contactgegevens.

Het Driespan
Sibeliuslaan 13
4837 CA Breda

Telefoon secretariaat directeur Koraal West-Brabant - Het Driespan:
076 - 502 59 92

Algemeen e-mailadres:
infodriespan@koraal.nl