Populatieonderzoeken

Met populatieonderzoek beogen we meer zicht te krijgen op de kenmerken, achtergronden en bronnen van kracht en steun van de jeugdigen en hun gezinnen die jeugdhulp ontvangen van Koraal om het hulpaanbod voor deze gezinnen te kunnen door ontwikkelen, zowel binnen Koraal als daarbuiten.

Populatie & (P)ACE's onderzoek Koraal Gastenhof en Noord Oost Brabant


Betrokken onderzoekers     
Dr. Rianne Pellemans-van Rooijen; Koraal
Gabriëlle Mercera, MSc; Koraal en UM
Drs. Jessica Vervoort-Schel; Koraal en UvA  

Korte beschrijving     
Jeugdervaringen, zowel positief als negatief, vormen de basis voor ontwikkeling, gedrag, welbevinden en gezondheid gedurende het leven. Ingrijpende jeugdervaringen, of Adverse Childhood Experiences (ACE’s), vormen een risico voor welzijn, ontwikkeling, gedrag, lichamelijke en psychische gezondheid. Protectieve en compenserende ervaringen, ook wel Protective and Compensatory Experiences (PCE’s) genoemd bevorderen welzijn, ontwikkeling, gedrag en gezondheid. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen die opgroeien in gezinnen die kampen met meervoudige en complexe problemen meer ACE’s ervaren en waarschijnlijk minder PCE’s. Hierdoor ontstaat een intergenerationele cirkel van negatieve patronen.

Met dit onderzoek beogen we meer zicht te krijgen op de kenmerken, achtergronden en bronnen van kracht en steun van de jeugdigen en hun gezinnen die jeugdhulp ontvangen van Koraal regio’s Gastenhof en Noord Oost Brabant om het hulpaanbod voor deze gezinnen te kunnen door ontwikkelen, zowel binnen Koraal als daarbuiten.

Deze informatie wordt op drie verschillende manieren verkregen.
Ten eerste zal door middel van een dossierstudie informatie verzameld worden over de kenmerken, achtergronden, hulpvragen en problemen van de jeugdigen en hun gezinnen die momenteel hulp ontvangen van Koraal.

Ten tweede worden de jeugdigen en hun ouders gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar zowel ingrijpende als steunende jeugdervaringen in het leven van de jeugdige en in het leven van zijn/haar ouders. Op deze manier krijgen we een goed beeld van de levensloop van zowel de jeugdige zelf als van de ouders. Daarnaast meten we ook de veerkracht van de jeugdige en zijn/haar ouders, zodat we meer informatie krijgen over wie of wat hen helpt in hun leven. Ook vinden er interviews plaats bij een deel van de ouders en kinderen.

 


Populatie en ACE’s onderzoek Koraal De Hondsberg


Betrokken onderzoekers     
Gabriëlle Mercera, MSc; Koraal en UM
Drs. Jessica Vervoort-Schel; Koraal en UvA
Drs. Roel Kooijmans; Koraal en UvA
Prof. dr. Xavier Moonen; Koraal en UvA

Korte beschrijving     
Er is in onderzoek nog relatief weinig aandacht voor de individuele en contextuele factoren en de daarbij behorende zorgbehoeften van residentieel opgenomen jeugdigen die op licht verstandelijk beperkt (LVB) of zwakbegaafd (ZB) niveau functioneren.

De resultaten van dit exploratieve dossieronderzoek, dat plaatsvond op locatie De Hondsberg, kunnen een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van een individueel en contextueel hulpaanbod voor deze jeugdigen en hun gezinnen.

Bij een relatief grote groep (63%) van de in dit onderzoek betrokken jeugdigen speelden problemen op zowel kind-, ouder-, gezins- als omgevingsniveau een rol. De spreiding in het aantal kenmerken liet zien dat er bij veel jeugdigen die op een LVB of ZB niveau functioneerden én hun gezinnen sprake was van een grote diversiteit aan en opeenstapeling van problemen. Dit vraagt om een op het systeem afgestemde, multidisciplinaire en traumasensitieve aanpak.

Output