Ons aanbod

Groepsdynamiek

Herkenbaar? Een klas met leerlingen die elkaar de grond in praten, veel onderlinge conflicten, waar de rust en concentratie in de klas regelmatig wordt verstoord. Dat zijn situaties waar je als leerkracht soms alleen niet uit komt. Wij kunnen hierbij helpen.

Na een observatie in de klas en korte vragenlijst krijgen we een goed beeld van de situatie. Ons advies- en begeleidingstraject maken we op maat, toegespitst op wat er speelt in de klas. Voorbeelden van onze werkwijze zijn de Ringaanpak, Rots & Water training of co-teaching.

  • Ringaanpak
    De Ringaanpak is een traject dat door één trainer wordt gegeven. Dit traject zetten we in als er sprake is van negatief leiderschap in de groep. Dat kan leiden tot roddelen, ruzie, uitsluiting, pesten en intimidatie. In de Ringaanpak worden kinderen bewust gemaakt van hun rol in de groep en de effecten ervan voor de groep. Door het bepalen van een groepskoers worden de leerlingen gestimuleerd om het groepsbelang voorop te stellen, zelf een bijdrage te leveren aan een positieve sfeer in de klas en iedereen uit de groep erbij te betrekken. We begeleiden, coachen en trainen de leerkracht om de regie te pakken en te houden in dit groepsproces.
  • Rots & Water training
    De Rots & Water training wordt door twee trainers gegeven. Het zijn 10 bijeenkomsten met de klas, waarbij de kinderen psychofysieke oefeningen in spelvorm doen. In de oefeningen komen zowel weerbaarheid als sociale vaardigheden aan bod. De leerlingen worden bewust gemaakt van hun eigen gedrag en oefenen met zowel weerbaar en sociaal gedrag te laten zien. Het doel van de training is om positieve sociale vaardigheden te trainen en het voorkomen van conflicten, uitsluiting en pestgedrag. Onze begeleiding, coaching en training is er op gericht om vaardigheden van de leerkracht te versterken, zodat handelingsverlegenheid afneemt.
  • Co-teaching
    Bij co-teaching versterken we vaardigheden en bewustwording van de leerkracht op het gebied van klassenmanagement, didactiek en/of interactie. Samen met de leerkracht brengen we de hulpvraag in kaart. Co-teaching kan op verschillende manieren worden ingezet. De co-teacher kan een voorbeeldles geven, die wordt nabesproken. De leerkracht en co-teacher begeleiden elk een groepje, of de leerkracht staat voor de klas en de co-teacher pleegt op subtiele wijze interventies. Ook andere vormen zijn mogelijk.

Resultaten van ons werk

“Vorig jaar hebben we het KEC ingeschakeld. In één groep liep het niet zo lekker. De sfeer was niet prettig, de kinderen hadden vooral moeite om rekening met elkaar te houden en vonden het lastig zich te gedragen zoals we hadden afgesproken. In de groep waren er relatief veel leerlingen die meer aandacht nodig hadden, vanwege leerproblemen of bepaalde gedragsproblematiek. Dat vraagt veel van een docent.

Met het KEC hebben we 8 lessen in groepsdynamiek gedaan. Wat het vooral heeft opgeleverd is dat de leerkracht alternatieve manieren aanleerde hoe je kan handelen in een situatie. Zij gaf aan: ‘We hebben succesfactoren gevisualiseerd in de klas en deze geëvalueerd. Daardoor veranderde het gedrag en de sfeer positief!’

De leerlingen zijn zich meer bewust gemaakt van hun eigen gedrag en het effect er van op een ander. Door als leerkracht steeds bij ongewenst gedrag te vragen: ‘Welk gedrag hadden we afgesproken voor deze situatie?’ wordt de leerling zich veel meer bewust van het gewenste gedrag. Dit klinkt dan ook niet negatief, meer als een herinnering. Uiteindelijk leren de kinderen hoe het wel hoort. Door dit te belonen wordt dit gewenste gedrag nog meer gestimuleerd. Door dit gewenste gedrag ook te visualiseren op platen in de klas of op het bord kun je ook gemakkelijk evaluatiegesprekjes voeren. Door de kinderen te laten vertellen over hoe ze zich bij bepaald gedrag van zichzelf of van een ander voelen, leren ze rekening te houden met elkaar.

We hebben wel geleerd om in ‘kleine’ stapjes vooruit te denken. Te focussen op wat wél goed gaat. Soms heb je hogere verwachtingen. Door die kleine stapjes samen te benoemen met de klas, blijft iedereen positief om door te zetten. Nu, een jaar later, merk je het effect nog. De kinderen zijn verdraagzamer, geven elkaar tips en helpen elkaar het juiste te doen!”