Bestuur en toezicht

De concernstichting van Koraal is gevestigd in Sittard. De Raad van Bestuur deelt hier een pand met de organisatieonderdelen die vallen onder Interne Dienstverlening. Ook vergadert de Raad van Toezicht vaak op deze locatie.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur geeft leiding aan Koraal en bestuurt de verschillende Koraal-regio's. De eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen het concern ligt dus bij dit orgaan. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

In het onderstaande overzicht ziet u welke bestuurssecretaresse het eerste aanspreekpunt is voor welke bestuurder. De secretaris van de Raad van Bestuur ondersteunt de leden van de Raad van Bestuur.
 

Bestuurssecretaresse Bestuurder Telefoon  E-mail
Winny Koolen
 
Ingrid Widdershoven
 
06 - 10 93 48 12
 
bestuursbureau@koraal.nl
 
Marjolein Telussa
 
Daan Creemers
 
06 - 83 25 97 13
 
bestuursbureau@koraal.nl
 
Secretaris Raad van Bestuur
Maurice Caris  06 - 53 85 97 18 mcaris@koraal.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op hoe de Raad van Bestuur leiding geeft aan Koraal en hoe dit orgaan de afzonderlijke stichtingen bestuurt. De Raad van Toezicht is hierbij een klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur.

Een aantal belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig, te weten:

  • Duurzame samenwerking van de concernstichting met andere rechtspersonen evenals de verbreking van zodanige samenwerking.
  • Duurzame samenwerking van één of meer werkstichtingen in de vorm van een fusie met een andere rechtspersoon.
  • De vaststelling van de begroting van de concernstichting, de geconsolideerde jaarrekening van het concern en het concernjaarverslag.
  • Ingrijpende wijzigingen in de samenstelling en/of structuren van het concern.
  • Aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de concernstichting en/of één van de werkstichtingen.
  • De vaststelling en wijziging van het (strategisch) meerjarenbeleidsplan met de financiële meerjarenraming evenals het jaarlijkse beleidsplan van het concern.
  • Het aanvragen van collectief ontslag bij één van de werkstichtingen.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden, ieder met een eigen specifieke deskundigheid:
 

Naam Deskundigheid
Mevrouw prof. dr. E.S.J.M. de Bont
(voorzitter)
 
Bestuurlijke ervaring, kwaliteit van zorg en onderwijs
De heer dr. ir. M.J. de Graaf Innovatie
 
De heer drs. H.J. Smid Kennis, kwaliteit en Innovatie
 
Mevrouw drs. N.W.C. Michon-van Tuel Algemene bestuurlijke ervaring en financiële deskundigheid
 
Mevrouw K.W. Hoorn MBA MA Bestuurlijke ervaring, kwaliteit en veiligheid van zorg
 
De heer C. Sterk Bestuurlijke ervaring en financieel-economische deskundigheid

Secretaris Raad van Toezicht
De heer M.N.I. Caris MA 06 - 538 59 718 mcaris@koraal.nl