Bestuur en toezicht

De concernstichting van Koraal is gevestigd in Sittard. De Raad van Bestuur deelt hier een pand met de organisatieonderdelen die vallen onder Interne Dienstverlening. Ook vergadert de Raad van Toezicht vaak op deze locatie.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur geeft leiding aan Koraal en bestuurt de verschillende Koraal-regio's. De eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen het concern ligt dus bij dit orgaan. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

In het onderstaande overzicht ziet u welke secretaresse het eerste aanspreekpunt is voor welke bestuurder. De secretaris van de Raad van Bestuur ondersteunt de leden van de Raad van Bestuur.
 

Secretaresse Bestuurder Telefoon  E-mail
Marjolein Telussa Radboud Quik 046 - 477 53 02 bestuursbureau@koraal.nl
Jolanda Dirx Ingrid Widdershoven 046 - 477 52 60 bestuursbureau@koraal.nl
   
Secretaris Raad van Bestuur
Maurice Caris 046 - 477 53 03 mcaris@koraal.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op hoe de Raad van Bestuur leiding geeft aan Koraal en hoe dit orgaan de afzonderlijke stichtingen bestuurt. De Raad van Toezicht is hierbij een klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur.

Een aantal belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig, te weten:

  • Duurzame samenwerking van de concernstichting met andere rechtspersonen evenals de verbreking van zodanige samenwerking.
  • Duurzame samenwerking van één of meer werkstichtingen in de vorm van een fusie met een andere rechtspersoon.
  • De vaststelling van de begroting van de concernstichting, de geconsolideerde jaarrekening van het concern en het concernjaarverslag.
  • Ingrijpende wijzigingen in de samenstelling en/of structuren van het concern.
  • Aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de concernstichting en/of één van de werkstichtingen.
  • De vaststelling en wijziging van het (strategisch) meerjarenbeleidsplan met de financiële meerjarenraming evenals het jaarlijkse beleidsplan van het concern.
  • Het aanvragen van collectief ontslag bij één van de werkstichtingen.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden, ieder met een eigen specifieke deskundigheid:
 

Naam Deskundigheid
Mevrouw drs. G.J.J. Prins
(voorzitter)
 
Bestuurlijke ervaring, communicatie, innovatie en verandering
De heer D. Lodewijk MBA

 
Algemene bestuurlijke ervaring en financiële deskundigheid.
De heer drs. ir. M.A. Mittelmeijer

 
Bestuurlijke ervaring, onderwijs en financiële deskundigheid
De heer Mr. L.W.P.A.M Op 't Hoog Bestuurlijke ervaring, juridische ervaring en specifieke kennis op het gebied van sociaal beleid en arbeidsverhoudingen
 
Mevrouw drs. A.T.A.G. Schavemaker- Duerincks MBA
 
Algemene bestuurlijke ervaring en zorg
De heer dr. ir. M.J de Graaf Innovatie

De heer Henk J. Smid

Kennis, kwaliteit en Innovatie