De kracht van Trauma Informed Care

11 januari 2022

Kinderen, jongeren, ouders, financiers en medewerkers: iedereen vraagt de beste ondersteuning van Koraal. Tegelijkertijd leren ervaringen en nieuwe onderzoeken ons dat specialistische hulp nóg beter kan. Problemen staan immers nooit op zichzelf, maar doen zich voor in een complex web van interacties, uitwisselingen en betekenisgeving. Dat is zeker het geval bij mensen met cognitieve en/of adaptieve beperkingen die ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt in hun jeugd en hulp vragen voor psychische en sociale problemen.

Koraal heeft besloten om op het gebied van jeugdhulp en onderwijs te gaan werken middels Trauma Informed Care (TIC), een werkwijze met meer oog voor verbinding, veiligheid en regulatie en met meer aandacht voor de impact van ingrijpende jeugdervaringen en de effecten daarvan op de hersenen, emoties, denkpatronen en het uiteindelijke gedrag. Een werkwijze die bovendien rekening houdt met de impact op de medewerkers die ermee aan de slag gaan. TIC helpt ons om elkaar nóg beter te begrijpen. Zodat we samen tot optimale ondersteuning voor elkaar én de beste resultaten kunnen komen.

Koraal heeft na inspirerende gesprekken met kinderen, jongeren, ouders, medewerkers én partners besloten om haar jeugdhulp een metamorfose te geven: van een organisatie die met name op opname is georiënteerd naar het bieden van hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de vertrouwde omgeving. Het liéfst thuis! Hierbij staan centraal:
 

 • Een gelijkwaardige relatie
  We luisteren vanuit gelijkwaardigheid naar de wensen en behoeften van kinderen, jongeren en hun gezin. We zorgen voor liefdevolle, goed afgestemde specialistische hulp.
   
 • Het liéfst thuis
  Hulp en ondersteuning vinden zo dicht mogelijk bij de vertrouwde omgeving plaats. Onderwijs en participatie staan in onze werkwijze en behandeling centraal. Kinderen, jongeren worden gekoppeld aan één medewerker en komen gedurende het traject in contact met zoveel mogelijk vaste gezichten.
   
 • Samen verantwoordelijk
  We werken samen met de jeugdige en het gezin aan perspectief en zorgen ervoor dat medewerkers hun werk zo goed mogelijk kunnen doen, terwijl we met financiers en partners in gesprek blijven over goede en betaalbare jeugdhulp.

Zoals eerder benoemd staan problemen nooit op zichzelf; zij doen zich voor in een complex web van interacties en uitwisselingen. In dit web ligt de basis voor ontwikkeling en herstel. Voor kinderen, jongeren en hun ouders én voor medewerkers. Kinderen en jongeren die hulp vragen voor psychische en sociale problemen hebben vaak ingrijpende ervaringen meegemaakt. Hun ouders vaak ook. Door te kiezen voor een traumasensitieve en systeemgerichte aanpak bieden wij hen de basis om te kunnen herstellen. En dragen we bij aan het creëren van perspectief voor het hele gezin. De ondersteuning kan in vier vormen plaatsvinden:
 

 • Preventief
  Kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders of verzorgers en gaan naar school, werk of dagbesteding in de vertrouwde omgeving. Koraal staat hen bij door samen met het gezin bronnen van stress te verminderen en te investeren in een veilig, liefdevol en ondersteunend gezinsleven. Zodat schadelijke gevolgen van ingrijpende ervaringen zoveel als mogelijk voorkomen kunnen worden en kinderen en jongeren zich gezond kunnen ontwikkelen.
   
 • Ondersteuning thuis (ambulant)
  Kinderen, jongeren en gezinnen krijgen thuis, op school of in de vrije tijd behandeling of begeleiding. Kwaliteit van leven in de eigen omgeving staat hierin centraal. De ambulante ondersteuning richt zich op de versterking van het netwerk en de onderlinge verbondenheid van de psychische en fysieke gezondheid van ouders én hun kinderen.
   
 • Ondersteuning thuis én buitenshuis (ambulant en via een opname)
  Kinderen, jongeren en gezinnen worden thuis begeleid en behandeld. Indien nodig verblijft een kind of jongere gedeeltelijk buitenshuis waar hij of zij zo kort en zo op maat mogelijk wordt behandeld.
   
 • Ondersteuning buitenshuis (via een opname)
  Kinderen, jongeren en/of het hele gezin worden zo kort als mogelijk opgenomen op een behandelgroep in een kliniek of gezinshuis, waar zij samen een intensief begeleidings- en behandeltraject volgen. De kinderen en jongeren gaan in hun eigen omgeving, binnen of in de buurt van de behandelsetting naar school, werk of dagbesteding.
   

Wat heb je meegemaakt?
Trauma Informed Care is ontstaan uit het besef dat de kwaliteit van specialistische hulp nóg beter moet om tot gewenste en duurzame resultaten te komen. En dat medewerkers voor de uitoefening van hun vakmanschap passende ondersteuning nodig hebben. De gevolgen van langdurige stress en niet herkende of niet behandelde traumasymptomen van de hulpvrager kunnen namelijk leiden tot gedrags- en psychische problemen of het niet behalen van de gewenste resultaten.

Perspectief
Kijken door een ‘trauma informed’ bril helpt ons om probleemgedrag opnieuw te kaderen in de context van automatische stressreacties en te voorkomen dat gedrag verkeerd wordt begrepen of gediagnosticeerd. De focus wordt gelegd op het bevorderen van veerkracht, zoals regulatievaardigheden en het toevoegen en uitvergroten van positieve ervaringen en relaties, zodat gezinnen uiteindelijk écht een lange termijn-perspectief van herstel kan worden geboden.
 


Voor iedereen
Niet alleen de medewerkers die direct zijn betrokken bij het kind, de jongere en de ouders, maar álle medewerkers van Koraal gaan werken volgens de uitgangspunten van Trauma Informed Care. TIC komt namelijk pas écht tot zijn recht als alle medewerkers werken vanuit dezelfde uitgangspunten en een gedeelde basis. Op deze manier maken we niet alleen onze jeugdhulp beter, maar voorkomen we tegelijkertijd plaatsvervangende traumatisering binnen Koraal zelf. Het werk beïnvloedt ons namelijk allemaal omdat we ons eigen instrument zijn.

Groeiend bewijs
TIC is in Nederland nog een relatief nieuw denkkader. Maar ook in ons land krijgt het binnen jeugdhulp, zorg en onderwijs steeds meer voet aan de grond. Er is groeiend bewijs voor een positieve bijdrage aan de psychische en fysieke gezondheid, veerkracht, het welbevinden en een vermindering van de
kans op nieuwe ingrijpende ervaringen. Niet alleen bij kinderen, jongeren en hun ouders, maar ook bij medewerkers.
 Meer weten?
In de serie ’De kracht van Trauma Informed Care’ lichten Koraal-medewerkers de komende tijd toe hoe zij kijken naar de belangrijkste uitgangspunten van TIC. In negen verhalen vertellen hoe ze in de dagelijkse praktijk vorm geven aan belangrijke onderwerpen uit het Inhoudelijk Kader Jeugd van Koraal. Van het belang van verbinding, veiligheid en het levensverhaal tot de effecten van toxische stress, zelf- en co-regulatie, beschermende factoren en positieve jeugdervaringen.

Terug naar het overzicht