Samen aan de slag met de Leerlijn Jeugd

14 juli 2022

Koraal gelooft in de kracht van teams. Als individu zijn we allemaal verschillend, bewandelen we ons eigen levenspad en beschikken we over uiteenlopende krachten en kwetsbaarheden. Als we vervolgens met elkaar samenwerken en elkaar ondersteunen in teams, maakt deze verscheidenheid ons alleen maar sterker. Binnen Koraal gaat iedereen daarom meedoen aan Trauma Informed Care: een op ontwikkeling, veerkracht en herstel gericht raamwerk voor de gehele organisatie, waarin er meer oog is voor ingrijpende jeugdervaringen, beschermende en compenserende ervaringen én een veilige cultuur. Er worden handvatten geboden voor beseffen, herkennen, handelen en preventie (voorkomen hertraumatisering). Niet alleen voor jeugdigen, leerlingen en de belangrijke mensen om en heen, maar ook voor de medewerkers van Koraal. 

Koraal wil met Trauma Informed Care (TIC) vakmanschap vergroten en een cultuur creëren waarbinnen kinderen, jongeren, leerlingen, ouders, verzorgers, naasten én medewerkers zich gesteund voelen en zich kunnen ontwikkelen. De team-ontwikkelcyclus speelt een centrale rol in het realiseren en verbeteren van onze praktijken. Elementen van reflectie wisselen elkaar af met momenten van reflectie op teamniveau. Tegelijkertijd is er ook ruimte voor basisscholing TIC, verdiepende scholingen en specialistische scholingen. 
 

Koraal Samen aan de slag met de Leerlijn Jeugd TIC Trauma Informed Care

Kijken achter het gedrag
“Het team leert tijdens de bijeenkomsten om te kijken naar wat jeugdigen hebben meegemaakt. En hoe dit in verhouding kan staan met hun gedrag”, vertelt ambulant hulpverlener en procesbegeleider TIC Remi Boons. “We kijken achter het gedrag, wat hier aan voorafging en wat de onderliggende behoeften zijn. Daarnaast ontstaat er ook meer bewustwording van het begrip veerkracht: bij jeugdigen en hun belangrijke verzorgers, maar ook bij medewerkers die zich bewuster gaan worden van hun eigen levenslijn. Zij gaan ervaren dat zij zélf ook een instrument zijn om een positieve verandering teweeg te brengen. Iedere medewerker heeft zijn of haar eigen levenslijn en kan gedurende het TIC-proces óók geraakt worden door bepaalde thema’s. Het is dus belangrijk om te weten wat je als medewerker nodig hebt om te reguleren. Maar ook wat je als medewerker kunt doen om ervaringen van co-regulatie te bieden.” 

De krachten die in onze medewerkers zitten, moeten we optimaal zien te benutten. “Dat is goed voor onszelf én voor onze jeugdigen en leerlingen”, zegt Dagmar Struijcken-Colet, die naast senior groepsleider en procesbegeleider TIC ook lid is van het Kernteam Programma Jeugd. “Tegelijkertijd is het ook goed om te weten waar ieders krachten en zwaktes liggen. Ons werk kan heel pittig zijn, dat doet iets met je. Als we elkaar als collega’s goed opvangen en steunen, dan kunnen we het traject beter aan en op een gezonde manier volhouden. En als we meer inzicht hebben in wie we zijn en weten wat we wel en niet kunnen, dan kunnen we dat bewustzijn echt inzetten in de manier waarop we ondersteunen, behandelen en onderwijs bieden.” 

Koraal Samen aan de slag met de Leerlijn Jeugd TIC Trauma Informed Care

Remi Boons: "Ook medewerkers hebben hun eigen levenslijn en kunnen tijdens hun werk geraakt worden door bepaalde thema's. Het is dus belangrijk om te weten hoe je dat kunt reguleren."
 Traumasensitieve bril
Medewerkers van Koraal maken in teamvorm en aan de hand van zeven modules kennis met TIC: wat is het, wat zijn ingrijpende jeugdervaringen, wat zijn beschermende en compenserende ervaringen? Vervolgens vindt er een tussentijdse meting met de ARTIC-vragenlijst plaats. Waar staan we als groep en waar willen jullie als team verder in gaan investeren? “Een module bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk”, legt Dagmar uit.

“Via kennisclips bestuderen we de theorie. En in bijeenkomsten passen medewerkers de kennis toe met betrekking tot jeugdigen, leerlingen en henzelf. En reflecteren we op onze bevindingen; we zijn immers ons eigen instrument. Wat zien wíj in het gedrag? In hoeverre weten wíj wat iemand heeft meegemaakt? Hoe kunnen we de ander helpen om tot andere vaardigheden en coping-strategieën te komen? We kijken met een traumasensitieve bril achter het gedrag - onder het topje van de ijsberg - en gaan samen op zoek naar wat er zich onder die top en het wateroppervlak afspeelt. Dat is het fijne aan de training: we gaan gezamenlijk op een praktische manier met de theorie aan de slag.”

Expertises
De trainingen worden sinds april aangeboden. Als eerste worden ze gevolgd door ‘spits’-teams, die bestaan uit het team dat in de dagelijkse praktijk ook om de jeugdigen en de gezinnen heen staat: begeleiders, vaktherapeuten, regiebehandelaren en teamleiders. De ervaringen die zij opdoen in elke gevolgde module dragen bij aan verbetering van de trainingen voor de teams die volgen. Sommige teams zijn in mei gestart, andere beginnen later dit jaar.  

De combinatie van verschillende expertises in één groep is een bewuste keuze, vertelt Remi. “Het is te kort door de bocht om te zeggen dat we alleen groepsbegeleiders of ambulant begeleiders gaan trainen. Omdat we allemaal nauw samenwerken vanuit multidisciplinaire teams en samen met alle betrokkenen ‘de puzzel leggen’. Met meerdere disciplines in één team kunnen we bovendien meer van elkaar leren en optimaal gebruik maken van elkaars expertises. Het heeft echt een toegevoegde waarde. We zoeken de diepgang op en leren elkaar nóg beter kennen en ondersteunen, zodat wij samen de jeugdigen, leerlingen en de voor hen belangrijke anderen nóg beter op weg kunnen helpen.”
 

Samen
Het woord is al regelmatig gevallen: samen. Het is hét sleutelwoord binnen TIC. Samen werken we aan een veilig gevoel en vertrouwen in elkaar. Samen bouwen we aan een goede band met elkaar en gaan we respectvol met elkaar om. Samen kijken we naar jouw toekomst en waar jíj goed in bent. Dagmar zegt volledig achter het ‘samen doen’ te staan. “Ik merk dat TIC breed en grondig met elkaar wordt opgetuigd. Het is fijn om te merken dat iedereen binnen onze organisatie wordt opgeleid, van receptionist tot teamleider, en dat het hele beleid hierop wordt aangepast met het oog op onze jeugdigen, leerlingen én onszelf. En daar gaat het om: iedereen heeft zijn of haar eigen taken, maar uiteindelijk doen we het allemaal samen voor de gezinnen en leerlingen.”

Terug naar het overzicht