De Kei

Praktische informatie

De Kei biedt individueel afgestemd onderwijs voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die hoogsensitief zijn en/of met (over het algemeen) internaliserende psychiatrische problemen bv. (school)trauma). Het onderwijs sluit dus aan bij jouw behoeften en ontwikkeling. We zijn een kleine school met een zeer veilig klimaat. 

Passend onderwijs

De Kei is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen tussen 4 en 18 jaar met over het algemeen (internaliserende) psychiatrische problemen en/of voor hoogsensitieve leerlingen, die vastlopen in het regulier onderwijs. Het verblijf op De Kei is over het algemeen tijdelijk van aard en in sommige gevallen gekoppeld aan de (dag)behandeling die de leerling volgt bij GGz Breburg Centrum Jeugd Breda. Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • Je krijgt onderwijs in kleine klassen met 12 of 13 leerlingen. Je hebt één vaste docent (of twee parttime docenten).
  • In het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines.
  • We passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsplan met jou op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers.
  • We hebben een hoog geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen.

Aanmelden

Aanmelding op een school voor gespecialiseerd onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. De Kei is aangesloten bij regionaal samenwerkingsverband Breda VO 3003. Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven. Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het gespecialiseerd onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en op www.rsvbreda.nl.

Veiligheid en rust op school

Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. Als er toch pestgedrag voorkomt, pakken we dit aan volgens het pestprotocol. Hiervoor is een speciale coördinator aangesteld. In onze schoolgids lees je hier meer over. 

ESF+ 2021-2027

De Kei maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagebegeleiding konden uitbreiden, we nu meerdere branchegerichte cursussen kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren.