Uitbuiting en LVB

Naast preventie en behandeling op het gebied van uitbuiting en mensenhandel, zet Koraal zich in voor kennisontwikkeling en kennisdeling. Dit doen we door het doen van onderzoek, projecten en het uitwisselen van kennis. 

Een project waarin onze kennis en expertise over uitbuiting en LVB op het snijvlak van onderzoek en praktijk samen zijn gekomen, is het project: ‘Preventie en behandeling (potentiële) slachtoffers seksuele uitbuiting LVB/GGZ’.

Het doel van dit project was om tot een betere preventie, signalering, opvang en behandeling van slachtoffers van mensenhandel te komen en hulpverleners te scholen op het gebied van herkenning van (potentiële) slachtoffers functionerend op het niveau van een LVB.

De verschillende activiteiten binnen dit project hebben onder andere geleid tot de (door)ontwikkeling van de 11VB Signaleringstool, de Microtraining ‘Zie jij het ook?’ voor professionals, en de methodiekomschrijving en evaluatie van het behandelprogramma YIP! van Koraal.

De ontwikkelingen en opgedane kennis en inzichten vanuit het project zijn samengebracht in een bundel factsheets.

Factsheets

De ontwikkelingen en opgedane kennis en inzichten vanuit het project zijn samengebracht in een bundel factsheets.

1. Factsheetoverzicht Koraal 
Een inleiding op het project en projectresultaten. Een overzicht van de factsheets wordt getoond. 

2. Kwetsbaarheden, signalen en beschermende factoren jongens 
Koraal heeft een verkennend onderzoek verricht naar kwetsbaarheden, signalen en beschermende factoren van seksuele uitbuiting bij jongens middels een literatuuronderzoek en een expertraadpleging. In deze factsheet worden de resultaten samengevat.   

3. 11VB Signaleringstool 
Het is van groot belang om het risico op slachtofferschap en daarbij behorende signalen te herkennen, tijdig in te grijpen en passende hulp te bieden. 11VB is een signaleringstool die hierbij kan helpen. Lees deze factsheet voor meer informatie over 11VB.  

4. 11VB Signaleringstool: analyse  
In de periode 2019-2021 is anonieme data verzameld via de ingevulde  quickscans en vragenlijsten 11VB. Deze factsheet geeft inzicht in de mate waarin de verschillende signalen voorkwamen bij de jongens en meisjes voor wie de signaleringstools zijn ingevuld.   

5. Stappenplan  
Bij (vermoedens van) uitbuiting moet er zorgvuldig en adequaat gehandeld worden. Wanneer er een onderbuikgevoel of signalen aanwezig zijn, is het belangrijk om uit te zoeken wat er aan de hand is. De stappen in deze factsheet helpen daarbij. 

6. Uitbuiting en LVB  
Jongeren functionerend op het niveau van een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van uitbuiting. In deze factsheet wordt meer inzicht gegeven in de risicofactoren, signalen en hulpverleningsbehoeften van deze jongeren.  

7. Behandelprogramma YIP!  
Het behandelprogramma YIP! biedt landelijke zorg aan jonge mensen functionerend op het niveau van een LVB en/of met psychiatrische problematiek. YIP! wordt klinisch vanuit een open 24-uursplaatsing én ambulant aangeboden. Lees in deze factsheet meer over het behandelprogramma YIP!