Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB

22 april 2022

Donderdag 21 april vond de eerste van een reeks regiotafels plaats van het Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB, georganiseerd door Koraal en CoMensha. Deze eerste regiotafel was voor Zuid- Nederland, waarbij de heer Vlecken (burgemeester en portefeuillehouder mensenhandel Limburg) gastheer was.

Het was een waardevolle bijeenkomst waar we veel partijen uit de keten mochten ontvangen, zoals de Nationaal rapporteur mensenhandel, ervaringsdeskundigen, het AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel), de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS, verschillende zorgpartners en anderen.  

Het doel van het Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB is het in kaart brengen van knelpunten rondom de problematiek uitbuiting bij mensen die functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking, wat mogelijke oplossingen hiervoor en wat we hiervoor landelijk nodig hebben. De uitkomsten van de gesprekken bundelen we en bieden we na de zomer aan aan de ministeries JenV en VWS en de Kamerleden van de Eerste en de Tweede kamer als input voor het landelijke programma Samen tegen mensenhandel. 

Binnen de groep van mensen die in aanraking komen met mensenhandel vormen mensen functionerend op het niveau van een verstandelijke beperking een groep die extra aandacht moet krijgen. Zij zijn extra kwetsbaar voor vormen van mensenhandel zoals criminele en seksuele uitbuiting. Slachtoffers van mensenhandel komen beperkt en vaak laat in beeld. We lijken in Nederland slachtoffers van mensenhandel niet goed genoeg te kunnen be­schermen en zijn derhalve onvoldoende in staat om herhaling of erger te voorkomen.  

Laten we er samen voor zorgen dat voor mensen met een licht verstandelijke beperking de kans verkleind wordt dat ze uitgebuit worden en laten we hen passende hulp bieden.

Klik voor meer informatie over Koraal en behandelprogramma mensenhandel en seksuele uitbuiting.

Terug naar het overzicht