Wat beweegt ons?

Koraal heeft uitgebreide specialistische kennis en ervaring in huis: jeugdhulp, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding. Samen met onze cliënten, leerlingen en hun netwerk willen wij ontdekken waar hun kracht ligt en die gezamenlijk verder tot ontwikkeling brengen met als doel dat iedere mens op zijn eigen manier kan meedoen in de samenleving.

De ontwikkeling van cliënten en leerlingen vraagt dat wij continu op zoek zijn naar (nieuwe) mogelijkheden. Wij werken daarbij nauw samen met onze cliënten, leerlingen en hun netwerk. Daarnaast delen wij binnen Koraal onze kennis en ervaring en maken wij gebruik maken van elkaars expertise. Buiten Koraal werken wij samen met partners en ketens in het veld, zowel lokaal, regionaal als landelijk. 

Missie

Iedere mens moet op zijn eigen manier kunnen meedoen in de samenleving. Sommige mensen hebben daarbij een steun in de rug nodig. Ze zijn lichamelijk en/of verstandelijk beperkt, kampen met (ernstige) gedrags- of psychiatrische problemen of hebben problemen van psychosociale aard. Koraal zet haar deskundigheid, kennis en ervaring voor deze mensen in.

Wij doen dat op de domeinen jeugdhulp, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Onze ondersteuning is specialistisch en professioneel.

Nauw verbonden aan onze missie zijn onze visie en kernwaarden.

Visie

Samen op eigen kracht! Wij geloven dat wij samen meer bereiken dan alleen. Samen met hun persoonlijke omgeving begeleiden wij cliënten en leerlingen. Samen met collega-instellingen richten wij de beste multidisciplinaire ondersteuning in voor onze cliënten en leerlingen. En samen met collega’s en beleidsmakers brengen we ons vakgebied een stukje verder. Door samen te werken, begeleiden wij de hele ondersteuningsvraag van een cliënt, leerling en zijn omgeving. Met als doel cliënt en leerling in staat te stellen regie te voeren over zijn eigen leven.

Cliënt, leerling en zijn netwerk
De wensen, kracht en mogelijkheden van onze cliënt, leerling en zijn netwerk zijn het vertrekpunt van onze zorg, ons onderwijs en van onze ondersteuning naar werk. Samen met onze cliënten, leerlingen en hun netwerk kijken we wat kan en leggen daar de nadruk op. Dat vraagt van onze medewerkers professionaliteit naast de passie voor hun vak. Het is van belang dat zij onze cliënten, leerlingen en hun netwerk blijven aanmoedigen en samen met hen te werken aan groei

Medewerkers en vrijwilligers
Onze medewerkers zetten zich met hart en ziel voor onze cliënten, leerlingen en hun netwerk in. Zij bemoedigen, stimuleren en zorgen waar nodig voor rust en structuur. Deze manier van werken vraagt om vakmanschap, professionaliteit, intuïtie en durf. Koraal vraagt van haar medewerkers leiderschap en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid.

Wij bieden daarvoor de ruimte en de mogelijkheid dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen om steeds opnieuw kwaliteit en professionaliteit te kunnen bieden. Daarnaast zijn binnen Koraal veel vrijwilligers actief die met veel toewijding en enthousiasme aanvullende werkzaamheden verrichten gericht op het vergroten van het welzijn van onze cliënten en leerlingen.

Opdrachtgevers en partners
Koraal is op verschillende terreinen actief: jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Wij spreken dan ook van een intersectorale samenwerking binnen onze organisatie die ons in staat stelt onze cliënten, leerlingen en hun netwerk te ondersteunen. Daarnaast werken wij intensief samen met onze lokale partners. Daar waar dat in het belang van onze cliënten, leerlingen en hun netwerk is, roepen wij graag hun expertise in.

Deze manier van werken maakt dat Koraal voor opdrachtgevers een partner is die de markt en de vraag kent, afspraken nakomt en doet wat hij zegt.

Kernwaarden

Samen is een van de vier kernwaarden van Koraal. Naast passie, inclusie en expertise.

Inclusie

Wie je ook bent en wat je ook kunt... wij vinden dat iedereen regisseur moet kunnen zijn van zijn eigen leven en waar mogelijk actief deel kan nemen aan de maatschappij. Omdat wij binnen elk van de levensdomeinen (zorg, onderwijs en arbeid) werkzaam zijn, helpen we onze cliënten en leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Samen zetten we ieder in zijn kracht.

Expert

Wij vinden dat ondersteunen meer is dan verzorgen. Binnen onze multidisciplinaire organisatie verbinden wij zorg dan ook met onderwijs en arbeid. Met de specialistische kennis en expertise die wij op deze terreinen hebben opgebouwd, kunnen wij cliënten en leerlingen bij veel van hun levensvragen adviseren en ondersteunen. Wij delen deze kennis graag; met elkaar en met anderen. Dat komt cliënten en leerlingen ten goede en uiteindelijk ook de zorg en het onderwijs in Nederland.

Passie

Wij vinden dat iedereen ertoe doet. Met toewijding en genegenheid gaan wij relaties aan. Wij zijn betrokken. Bij onze cliënten en leerlingen, bij ons vak en bij onze collega’s. In onze begeleiding staat aandacht centraal. Wij zijn gedreven en enthousiast en streven op elk vlak en bij al onze cliënten en leerlingen naar plezier en geluk.

Samen

Wij geloven dat wij samen meer bereiken dan alleen. Samen met hun persoonlijke omgeving begeleiden wij cliënten en leerlingen. Samen met collega-instellingen richten wij de beste multidisciplinaire ondersteuning in voor onze cliënten en leerlingen. En samen met collega’s en beleidsmakers brengen we ons vakgebied een stukje verder. Door samen te werken, begeleiden wij de hele ondersteuningsvraag van een cliënt, leerling en zijn omgeving. Met als doel cliënt en leerling in staat te stellen regie te voeren over zijn eigen leven.