Poli Gastenhof

Praktische informatie

Wat moet je regelen wanneer je gebruik gaat maken van de ondersteuning van de poli of van het andere aanbod van Gastenhof? Waar en wanneer kun je terecht als je vragen hebt over wat jij of wat Koraal betaalt? Op deze pagina lees je meer over dit soort praktische informatie.

Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)

Krijg je ondersteuning bij de Polikliniek van Gastenhof, dan vindt de financiering (vanaf 18 jaar) plaats via zogenoemde Diagnose Behandeling Combinatie (DBC’s) of vanuit de jeugdwet (tot 18 jaar). Een DBC is het totaal van wat je aan zorg ontvangen hebt. De rekening voor de verleende zorg stuurt Koraal naar je zorgverzekering.

Voor vragen over DBC’s kun je altijd contact opnemen met ons cliëntenbureau. Op de website Werken met DBC's kun je ook terecht voor meer informatie.

Privacy

In Nederland is de privacy van burgers, inwoners van Nederland wettelijk vastgelegd. In de wet staan regels waar instellingen aan moeten voldoen om de privacy van burgers te waarborgen. Gastenhof houdt zich aan deze wet op de privacy als het gaat om de gegevens waar we van u en uw zoon of dochter over beschikken.

Klachten

Jongeren tot 18 jaar en hun ouders/verzorger van Gastenhof die onder de Jeugdwet vallen: meestal kun je met je opmerking, vraag of klacht heel goed terecht bij de hulpverlener zelf. Misschien wil je dit niet altijd, of kan het in sommige gevallen niet. Daarom is er een vertrouwenspersoon van het AKJ. Dit is iemand die niet in dienst is van Koraal. De vertrouwenspersoon werkt voor een afzonderlinke stichting, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is altijd gratis. Op de website van het AKJ vind je alle contactgegevens.

Wil je meer weten van het AKJ of met de cliëntvertrouwenspersoon praten neem dan contact op met ons cliëntenbureau in jouw regio.

Cliëntenbureau Zuid-Limburg
046 - 477 52 93
clientenbureaughf@koraal.nl

Cliëntenbureau Noord- en Midden-Limburg
0475 - 57 99 53
clientenbureaughf@koraal.nl

Vervoer

Het kan zijn dat je vervoer nodig hebt. Bijvoorbeeld naar school of naar de dagbehandeling. Gemeenten gaan ervan uit dat je dat zelf regelt. Ga je naar het speciaal onderwijs, dan kun je de gemeente vragen om het vervoer via leerlingenvervoer te financieren. Neem hiervoor contact op met je eigen gemeente. Heb je onze hulp nodig, dan denken we graag met je mee! 

Wie betaalt wat?

In het cliëntenvervoer maken we onderscheid tussen twee soorten zorg die verleend worden. Voor beide soorten zorg gelden er andere afspraken en regels wat betreft vervoer.

 1. 24 uurszorg in Urmond, Simpelveld, Venlo, Landgraaf, Roermond, Heerlen, Maastricht.
 2. dagbehandeling + naschoolse opvang in Urmond, Simpelveld, Venlo, Weert, Bunde.

Vervoer 24 uurszorg

Krijg je bij Gastenhof 24 uurszorg, dan zoeken we naar een school dichtbij de behandellocatie. We gaan ervan uit dat je zelfstandig naar school kunt reizen. Kan dat niet, dan doen we een beroep op het Gemeentelijk Leerlingen Vervoer (GLV) dat vanuit de gemeente georganiseerd wordt. Hieraan stelt de gemeente wel eisen. Die zijn: 

 • de jongeren is niet in staat om zelfstandig te reizen
 • de jongere gaat naar de dichtstbijzijnde school in de gemeente

Een aanvraag wordt door de vervoersconsulent van Gastenhof ingediend bij de betreffende gemeente op de daarvoor geldende manier. Ga je naar een school buiten de gemeente gaat bepaalt de gemeente of deze school ook in aanmerking komt voor GLV. Is dit niet het geval, zal er gezocht moeten worden naar een school in de buurt of moet er naar andere vervoersmogelijkheden gekeken worden.

Crisisplaatsing

Is er sprake van een crisisplaatsing dan is de gemeente waar je woont verplicht om gedurende zes weken het vervoer naar school te continueren. De vervoersconsulent legt de contacten tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ gemeente om het vervoer zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen. Indien de crisisopname geen gebruik maakt van GLV zal er bij de nieuwe gemeente een aanvraag ingediend worden.

Vervoer Dagbehandeling en Naschoolse opvang

Bij een aanmelding voor Dagbehandeling (DB) of Naschoolse Opvang (NS) wordt er gekeken naar een DB of NS in de buurt van jouw woonplaats. Vervoerskosten zitten altijd in het gemeente-arrangement en vervoer zal dan ook door Gastenhof zelf geregeld worden. Woon je verder weg van een locatie voor DB of NS vragen we eerst een prijsopgave van de vervoerskosten op. Er kan een spanningsveld ontstaan tussen het bedrag wat vergoed wordt in het gemeente-arrangement en de daadwerkelijke reiskosten. Dit kan een onderwerp van gesprek zijn met alle betrokken partijen.

Kosten

De Jeugdwet is ingegaan op 1 januari 2015, de AWBZ geldt dus niet meer. Jeugdhulp en jeugdzorg worden voortaan voor een groot deel door gemeentes georganiseerd. De zorg voor kinderen en jongeren wordt dan vergoed uit verschillende andere wetten en regelingen. Hieronder kunt u per type zorg bekijken wat er gaat veranderen.

Kosten
Gastenhof wordt gefinancierd op basis van de:

 • Jeugdwet 2015 - Gemeenten.
 • Wet Langdurige Zorg 2015 - Rijksoverheid.
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 – Pensions door de gemeenten.
 • Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s).

Deze wetten vergoeden een aantal zaken maar lang niet alles. De kosten die niet door deze wetten vergoed worden, komen voor uw rekening. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Kosten voor kleding en schoenen
 • Zakgeld
 • Reiskosten van uw kind (naar huis, familiebezoek etc.).
 • Uw eigen reiskosten, bijvoorbeeld om uw kind te bezoeken.
 • Schoolkosten (boeken, reiskosten naar school, sportkleding e.d.) schoolkampen, schoolgeld
 • Contributie en kampen van clubs en verenigingen
 • Kosten voor verjaardagen, Sinterklaasviering, kerstcadeaus e.d.
 • Verzekeringspremies (ziektekostenverzekering, WA-verzekering e.d.).
 • Medische kosten die niet worden vergoed door uw ziektekostenverzekering.
 • Persoonlijke spullen die uw kind nodig heeft, zoals een nieuwe fiets, telefoon, ID-kaart e.d. 

Als het kind niet thuis kan wonen, kunnen ouders in aanmerking komen voor kinderbijslag of zelfs dubbele kinderbijslag als ze kunnen aantonen dat ze onderhoudskosten maken voor hun kind. Voor meer informatie over kinderbijslag bij uitwonende kinderen kijk op: www.svb.nl

Voor meer informatie over de eigen bijdragen van 18 jaar kijk op de website www.hetcak.nl en www.voordejeugd.nl 

Als u vragen hebt of een andere vorm van ondersteuning kunt u contact opnemen met de Sociaal Juridisch Financieel Dienstverlener van Koraal

de heer M. Tindemans
Tel: 06-22572866
mtindemans@koraal.nl

Verzekeringen

Jongeren vanaf 18 jaar zijn wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) tegenwoordig Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren (AVP) is niet wettelijk verplicht. Gastenhof adviseert ouders van minderjarige kinderen om een AVP verzekering af te sluiten met gezinsdekking. Ouders kunnen namelijk een groot financieel risico lopen wanneer zij niet AVP verzekerd zijn. Ouders zijn volgens de wet risicoaansprakelijk voor schade toegebracht door hun kinderen beneden de leeftijd van 14 jaar. Voor kinderen van 14 en 15 jaar geldt dat ouders kunnen worden aangesproken op schade door hun kinderen veroorzaakt.

Kinderen van 16 en 17 jaar zijn zelf aansprakelijk. Uitwonende jeugdigen vanaf 18 jaar zijn niet meer meeverzekerd op de polis van de ouders. Gastenhof raadt dan ook deze jeugdigen aan om een eigen AVP verzekering af te sluiten.

Koraal verstrekt bij opname de brochure AWBZ 2015: U woont bij een instelling van Koraal (wat betaalt de instelling voor u en wat betaalt u zelf?). Deze versie wordt steeds zo actueel mogelijk aangeboden.

Meer informatie:
Voor vragen of een toelichting over deze onderwerpen kunt u terecht bij onderstaande personen:

Eveline Briels Assurantiemedewerker Koraal
T    046-4775248
E    EBriels@koraal.nl

Aanmelden

Gastenhof gelooft ook in de kracht van persoonlijk contact en wij hebben deskundige medewerkers in dienst die samen met jou al die vragen oppakken.

Dus heb je vragen over onze mogelijkheden om jou te helpen of wil je jezelf meteen aanmelden? Neem dan zeker contact op met het cliëntenbureau bij jou in de regio:

Cliëntenbureau Zuid-Limburg

046 - 477 52 93
clientenbureaughf@koraal.nl

Cliëntenbureau Noord- en Midden-Limburg

0475 - 57 99 41
clientenbureaughf@koraal.nl

Wachtlijst

De aanmeldtijd, de tijd tussen aanmelding en de intake, is 2 tot maximaal 6 weken.

De wachttijd tot behandeling is 0 tot 16 weken