Koraal locatie Gastenhof

Praktische informatie

Wat moet je regelen wanneer je gebruik gaat maken van de ondersteuning van Gastenhof? Waar en wanneer kun je terecht als je vragen hebt over wat jij of wat Koraal betaalt? Op deze pagina lees je  meer over dit soort praktische informatie.

Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)

Wanneer je hulp krijgt bij de Polikliniek van Gastenhof vindt de financiering (vanaf 18 jaar) plaats via zogenaamde Diagnose Behandeling Combinatie (DBC’s) of vanuit de jeugdwet (tot 18 jaar). Een DBC is het totaal van wat je aan zorg ontvangen hebt. De rekening voor de verleende zorg stuurt Koraal naar je zorgverzekering.

Voor vragen over DBC’s kun je altijd contact opnemen met ons cliëntenbureau. Op de website Werken met DBC's kun je ook terecht voor meer informatie.

Kosten en verzekeringen

De Jeugdwet is ingegaan op 1 januari 2015, wat betekent dat de wet die eerder van kracht was - de AWBZ - niet meer geldt. Jeugdhulp en jeugdzorg worden voortaan voor een groot deel door gemeenten georganiseerd. De zorg voor kinderen en jongeren wordt vergoed uit verschillende andere wetten en regelingen.

Kosten

Gastenhof wordt gefinancierd op basis van de:

 • Jeugdwet 2015 - Gemeenten.
 • Wet Langdurige Zorg 2015 - Rijksoverheid.
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 – Pensions door de gemeenten.
 • Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s).

Deze wetten vergoeden een aantal zaken, maar lang niet alles. De kosten die niet door deze wetten worden vergoed, komen voor eigen rekening. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Kosten voor kleding en schoenen
 • Zakgeld
 • Reiskosten van de jongere (naar huis, familiebezoek etc.).
 • Reiskosten van de ouders, bijvoorbeeld om uw kind te bezoeken.
 • Schoolkosten (boeken, reiskosten naar school, sportkleding e.d.) schoolkampen, schoolgeld*
 • Contributie en kampen van clubs en verenigingen
 • Kosten voor verjaardagen, Sinterklaasviering, kerstcadeaus e.d.
 • Verzekeringspremies (ziektekostenverzekering, WA-verzekering e.d.).
 • Medische kosten die niet worden vergoed door uw ziektekostenverzekering.
 • Persoonlijke spullen die uw kind nodig heeft, zoals een nieuwe fiets, telefoon, ID-kaart e.d.
Verzekeringen

Jongeren vanaf 18 jaar zijn wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) tegenwoordig Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren (AVP) is niet wettelijk verplicht. Koraal adviseert ouders van minderjarige kinderen om een AVP verzekering af te sluiten met gezinsdekking. Ouders kunnen namelijk een groot financieel risico lopen wanneer zij niet AVP verzekerd zijn. Ouders zijn volgens de wet risicoaansprakelijk voor schade toegebracht door hun kinderen beneden de leeftijd van 14 jaar. Voor kinderen van 14 en 15 jaar geldt dat ouders kunnen worden aangesproken op schade door hun kinderen veroorzaakt.

Kinderen van 16 en 17 jaar zijn zelf aansprakelijk. Uitwonende jeugdigen vanaf 18 jaar zijn niet meer meeverzekerd op de polis van de ouders. Koraal raadt dan ook deze jeugdigen aan om een eigen AVP verzekering af te sluiten.


Meer informatie
Voor vragen of een toelichting over deze onderwerpen kunt u terecht bij onderstaande personen:


Mart Tindemans
Sociaal Juridisch Financieel Dienstverlener Gastenhof
06 - 22 57 28 66
mtindemans@koraal.nl

Eveline Briels
Assurantiemedewerker Koraal Groep
046 - 477 52 48
ebriels@koraal.nl

Cliëntenraad

Jongeren, ouders en andere vertegenwoordigers laten we graag invloed hebben op ons beleid. We vinden dit belangrijk, omdat we zo goed mogelijk tegemoet willen komen aan de wensen van de jongeren. De jongere staat immers altijd centraal binnen Koraal. Daarom vindt Koraal de cliëntenraad van de Gastenhof belangrijk.

De cliëntenraad heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van alle jongeren van Gastenhof te behartigen. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de cliëntenraad het recht voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor jongeren van belang zijn. De cliëntenraad mag altijd advies uitbrengen, gevraagd en ongevraagd.

De cliëntenraad van Gastenhof bestaat uit een deelraad jongeren en een deelraad verwanten.

Contact
Wilt u meer weten over of meedenken met de cliëntenraad? Neem dan contact op met de ondersteuner Evi Gielen via egielen@koraal.nl of 06 - 13 81 23 92.

Privacy

In Nederland is de privacy van inwoners van Nederland wettelijk vastgelegd. In de wet staan regels waar instellingen aan moeten voldoen om de privacy van burgers te waarborgen. Koraal houdt zich aan deze wet op de privacy als het gaat om jouw gegevens waar we over beschikken.

Vragen en klachten

Bij Koraal komen mensen op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening, dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs én dat onze medewerkers prettig kunnen werken. In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Koraal vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten, leerlingen én medewerkers. Wanneer je erover denkt om een klacht in te dienen, adviseren wij je in eerste instantie om dit te bespreken met de medewerker, leidinggevende of collega.

Klachtenfunctionaris
Mocht je er onverhoopt onderling niet uitkomen dan kan de klachtenfunctionaris je van dienst zijn. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en zal in samenspraak met jou de mogelijkheden voor de klachtbehandeling doorspreken: bespreken, bemiddelen, behandelen.

Klachtencommissie
Kom je er samen nog niet goed uit, dan kun je je klacht nog voorleggen aan onze officiële klachtencommissie. Je kunt ook meteen naar de klachtencommissie gaan.

Vertrouwenspersonen
Je hebt ook de mogelijkheid om een beroep te doen op een vertrouwenspersoon.

Meer weten? In de onderstaande uitklappers vind je de contactgegevens met betrekking tot klachten en vertrouwenspersonen bij Gastenhof. Meer informatie over ons klachtenbeleid vind je hier of raadpleeg de brochures hieronder.

Contactgegevens klachten

Klachtenfunctionaris
Postbus 5109
6130 PC Sittard
klachtenfunctionaris@koraal.nl
Tel. 06 - 13 69 59 27

Klachtencommissie medewerkers
Evelyn Theunissen
Tel. 06 - 22 44 34 17

Geschillencommissie Zorg Algemeen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. 070 - 310 53 10

Contactgegevens vertrouwenspersoon

Jeugdwet
Jongeren tot 18 jaar en hun ouders/verzorger van Gastenhof die onder de Jeugdwet vallen: meestal kun je met je opmerking, vraag of klacht heel goed terecht bij de hulpverlener zelf. Misschien wil je dit niet altijd, of kan het in sommige gevallen niet. Daarom is er een vertrouwenspersoon van het AKJ. Dit is iemand die niet in dienst is van Koraal. De vertrouwenspersoon werkt voor een afzonderlinke stichting, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is altijd gratis. Op de website van het AKJ vind je alle contactgegevens. Wil je meer weten van het AKJ of met de cliëntvertrouwenspersoon praten neem dan contact op met ons cliëntenbureau in jouw regio.

Cliëntenbureau Zuid-Limburg
046 - 477 52 93
clientenbureaughf@koraal.nl

Cliëntenbureau Noord- en Midden-Limburg
0475 - 57 99 53
clientenbureaughf@koraal.nl

WLZ (Wet Langdurige Zorg)
Jongeren vanaf 18 jaar die vallen onder de Wet Langdurige Zorg kunnen terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon van de locatie van Koraal waar ze verblijven:
Locatie Maasveld / Op de Bies:
Mildred van Gelden, tel. 06 - 22 50 71 64, mgelden@koraal.nl
Locatie St. Anna:
Karin Koedam, tel. 06 - 53 34 45 77, kkoedam@koraal.nl

Vertrouwenspersoon medewerkers
Ook medewerkers kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon, medewerkers van Gastenhof kunnen contact opnemen met:

Petra Zinken (Gimd)
Tel. 06 - 10 80 18 57
p.zinken@gimd.nl

Vervoer

Het is mogelijk dat er vervoer moet worden geregeld naar de locatie waar bijvoorbeeld dagbehandeling of speciaal onderwijs wordt geboden. Gemeenten gaan ervan uit dat je dit zelf regelt. Het is echter mogelijk om de gemeente te vragen om dit via leerlingenvervoer te financieren. Neem contact op met de gemeente waaronder jouw woonplaats valt om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Heb je hulp nodig bij het organiseren van vervoer? Wij denken graag met je mee!

ANBI-status Gastenhof

Gastenhof heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Gastenhof aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Meer informatie hierover vindt u bij ANBI-informatie.

Vrienden van Gastenhof

Stichting Vrienden van Gastenhof verleent financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die het leven van de jeugdigen van Gastenhof aangenamer maken. Om deze wensen te realiseren is de stichting op zoek naar (financiële) middelen die door derden beschikbaar worden gesteld.

Met deze (financiële) middelen worden activiteiten en projecten ten behoeve van individuele jeugdigen of groepen jeugdigen van Gastenhof gerealiseerd. Het gaat hier om de extra’s die niet via de reguliere financieringsstroom geboden kunnen worden. En dat zijn nu juist de dingen die voor een jeugdige het verschil maken! Bijvoorbeeld een computer voor een groep jeugdigen, speeltoestellen voor de leefgroepen met jongere kinderen, aanleg van een kunstgrasveld of deelname aan een festival zoals Funpop.

Wilt u meer weten over Stichting Vrienden van Gastenhof? Wilt u bijdragen aan activiteiten en projecten van de vriendenstichting of in aanmerking komen voor ondersteuning door ons? Neem dan contact op met het bestuur via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Gastenhof
p/a Raadhuisstraat 13
6129 CA Urmond
vriendenvangastenhof@gmail.com

ANBI-status Vrienden van Gastenhof

De Stichting Vrienden van Gastenhof heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

Lees meer...

Naam organisatie
Stichting Vrienden van Gastenhof

Doelstelling
Stichting Vrienden van Gastenhof verleent financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die het leven van de jeugdigen van Gastenhof aangenamer maken. Om deze wensen te realiseren is de stichting op zoek naar (financiële) middelen die door derden beschikbaar worden gesteld.

RSIN
852569361

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Gastenhof
T.a.v. het secretariaat T. Rutten 
p/a Panheelderweg 3
60197 AH Heel
vriendenvangastenhof@gmail.com

Bestuur
Ben Van Broeckhoven, voorzitter
Truus Rutten, secretaris
Helmi Maas, penningmeester
Hub Brounen
Frieda Hoogendoorn
 

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.
Kantoorkosten en kosten van administratieve ondersteuning worden gedragen door stichting Gastenhof/Koraal.

Beleidsplan
Jaarplan

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag