Koraal locatie Maashorst

Praktische informatie

Bij Maashorst nemen we ouders en jongeren serieus. We vinden het belangrijk dat zij samen bouwen aan hun toekomst! Dat betekent onder meer dat we bij Maashorst goed naar jongeren luisteren en de tijd voor ze nemen. Bij Maashorst zijn ouders en jongeren van betekenis!

Cliëntenraad

Jongeren, ouders en andere vertegenwoordigers laten we graag invloed hebben op ons beleid. We vinden dit belangrijk, omdat we zo goed mogelijk tegemoet willen komen aan de wensen van de jongeren. De jongere staat immers altijd centraal binnen Koraal. Daarom vindt Koraal de cliëntenraad Maashorst belangrijk.

De cliëntenraad heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van alle jongeren van Maashorst te behartigen. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de cliëntenraad het recht voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor jongeren van belang zijn. De cliëntenraad mag altijd advies uitbrengen, gevraagd en ongevraagd. 

Contact
Wilt u meer weten over of meedenken met de cliëntenraad: neem dan contact op met ondersteuner Glenn Clement. U kunt hem bereiken via gclement@koraal.nl of 06 - 22 93 30 24.

Wie beslist?

In overleg met u - en als je nog minderjarig bent ook met je ouders/verzorgers - bespreken we de verschillende mogelijkheden die er zijn aan hulp. Mogelijkheden die passen bij de hulpvraag. In goed overleg kiezen we gezamenlijk voor de best passende hulp.

In geval van een kinderbeschermingsmaatregel die is opgelegd door de kinderrechter, kan het zijn dat de gezinsvoogd meekijkt en meebeslist in de besluiten die worden genomen. Als er een voogd is aangewezen, dan zal deze belangrijke besluiten nemen.

Kinderen hebben een stem

Ook kinderen krijgen bij Maashorst een belangrijke stem in het plan dat met hen en voor hen wordt gemaakt. Het is voor kinderen belangrijk dat zij invloed krijgen op belangrijke besluiten in hun leven. Zo wordt er aangesloten bij hun wensen en behoeften en dat draagt bij aan het gevoel van welbevinden. Daarom zal er altijd met uw kinderen worden samengewerkt in het maken en uitvoeren van een plan.

Pleegzorg

Bij pleegzorg houden de ouders/verzorgers van de kinderen hun rechten en plichten. Dit kan alleen veranderen als de rechter dit beslist. Ouders/verzorgers delegeren dus als het ware de verzorging en opvoeding van hun kinderen voor kortere of langere termijn naar de pleegouders. De ouders/verzorgers blijven dus betrokken, even als een voogd en pleegzorgbegeleider. Bij pleegzorg is het streven dat het kind weer terug gaat naar zijn eigen gezin.

Pleegoudervoogdij

Als een kind langer dan twee jaar in een pleeggezin woont is het mogelijk dat de rechter in overleg met alle betrokkenen besluit het gezag over te dragen aan de pleegouders. De pleegouders krijgen dan pleegoudervoogdij.

Klachtenbeleid

Bij Koraal komen mensen op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening, dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs én dat onze medewerkers prettig kunnen werken. In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Koraal vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten, leerlingen én medewerkers. Wanneer u erover denkt om een klacht in te dienen, adviseren wij u in eerste instantie om dit te bespreken met de medewerker, leidinggevende of collega.

Klachtenfunctionaris
Mocht u er onverhoopt onderling niet uitkomen dan kan de klachtenfunctionaris u van dienst zijn. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en zal in samenspraak met u de mogelijkheden voor de klachtbehandeling doorspreken: bespreken, bemiddelen, behandelen.

Klachtencommissie
Komt u er samen nog niet goed uit, dan kunt u uw klacht nog voorleggen aan onze officiële klachtencommissie. U kunt ook meteen naar de klachtencommissie gaan.

Vertrouwenspersonen
U heeft ook de mogelijkheid om een beroep te doen op een vertrouwenspersoon.

Meer weten? Onderstaand vindt u de contactgegevens met betrekking tot klachten en vertrouwenspersonen bij Maashorst. Meer informatie over ons klachtenbeleid vindt u hier of raadpleeg de brochures hieronder.

Contactgegevens klachten

Klachtenfunctionaris
Postbus 5109
6130 PC Sittard
klachtenfunctionaris@koraal.nl
Tel. 06 - 13 69 59 27

Klachtencommissie medewerkers
Evelyn Theunissen
Tel. 06 - 22 44 34 17

Geschillencommissie Zorg Algemeen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. 070 - 310 53 10

Vertrouwenspersoon medewerkers

Koraal heeft externe vertrouwenspersonen voor medewerkers:


Gimd
Petra Zinken (medewerkers Limburg)
Tel. 06 - 10 80 18 57
p.zinken@gimd.nl

Jacqueline Ingenbleek (medewerkers Noord-Brabant)
Tel. 06 - 24 71 80 46
j.ingenbleek@gimd.nl

Vertrouwenspersoon cliënten

Het kan voorkomen dat u vragen of situaties in vertrouwen met iemand wilt bespreken. Voor Maashorst werkt Larissa van de Kamp als cliëntvertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant. Larissa is onafhankelijk en zal naar uw verhaal of vraag luisteren en als u daar behoefte aan heeft, u adviseren of ondersteunen.

Mijn naam is Larissa van de Kamp, onafhankelijk vertrouwenspersoon bij Zorgbelang Brabant. Deze functie zal ik uitvoeren voor de kinderen en ouders van Stichting Maashorst. Zij kunnen kosteloos ondersteuning of hulp van mij krijgen. 

Wat kan ik voor de kinderen of ouders doen?

  • Ik kan in vertrouwen naar hun verhaal luisteren.
  • Ik kan informatie en advies geven over hoe de zorg is geregeld.
  • Ik kan adviseren hoe iemand zijn/haar onvrede het beste bespreekbaar kan maken. 
  • Ik kan met de kinderen meedenken naar eventuele oplossingen.
  • Ik kan ondersteunen bij eventuele klachten.

Om de kinderen vertrouwd te laten raken met mij als vertrouwenspersoon zal ik één keer per maand op de groepen aanwezig zijn. Daarnaast zal ik aansluiten bij verschillende activiteiten van de Maashorst. Ik ga hierbij altijd vertrouwelijk om met de informatie en handel alleen met medeweten en toestemming van het kind of de ouder. Ik probeer samen met hen eruit te komen en problemen op te lossen. 

Op de groepen hangt een poster waarop mijn gegevens ook terug te vinden zijn. Mocht je nog vragen hebben over mijn werkzaamheden? Dan kun je mij natuurlijk ook altijd bellen of mailen.

Contactgegevens cliëntvertrouwenspersoon Larissa van de Kamp

Telefoon: 06 - 83 90 73 74 
E-mail: lvdkamplvdkamp@zorgbelang-brabant.nl 

Meer informatie
 Klik hier om de brochure Vertouwenspersoon Zorgbelang Brabant te downloaden.

ANBI-status Maashorst

Maashorst heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Maashorst aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Meer informatie hierover vindt u bij ANBI-informatie.

Stichting Vrienden van Maashorst

Stichting Vrienden van Maashorst vindt het erg belangrijk dat de kinderen van Maashorst de zorg krijgen die ze nodig hebben.Daarom wil zij specifiek die activiteiten en projecten ondersteunen en financieel mogelijk maken die niet uit andere middelen kunnen worden betaald. Denk aan activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding, de aanschaf van speel- en/of leermiddelen of het financieel mogelijk maken van deelname aan activiteiten die in de samenleving worden georganiseerd.

Zonder uw hulp kan Stichting Vrienden van Maashorst dergelijke projecten echter niet realiseren Uw bijdrage is dan ook meer dan welkom!

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Stichting Vrienden van Maashorst? Of wilt u bijdragen aan projecten en activiteiten? Neem dan contact op met het bestuur via onderstaande contactgegevens:

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Maashorst
Postbus 14
5375 ZG Reek
0486 - 49 29 29
infols@koraal.nl

ANBI-status Vrienden van Maashorst

De Stichting Vrienden van Maashorst heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

Lees meer...

Naam organisatie
Stichting Vrienden van De Maashorst

Doelstelling
Stichting Vrienden van De Maashorst vindt het erg belangrijk dat de kinderen van Maashorst en De Vlinder de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarom wil zij specifiek die activiteiten en projecten ondersteunen en financieel mogelijk maken die niet uit andere middelen kunnen worden betaald.

RSIN
804678765

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Maashorst
Postbus 14
5375 ZG Reek
0486 - 49 29 29
infols@koraal.nl

Bestuur
Maurits Barendrecht, voorzitter
Vacature, secretaris
John Bierings, penningmeester

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.
Kantoorkosten en kosten van administratieve ondersteuning worden gedragen door stichting Maashorst/Koraal.

Beleidsplan
Jaarplan

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarrekening

Publicatieplicht Fondswervende instellingen
Standaard formulier publicatieplicht Fondswervende instellingen