Plein³

Praktische informatie

Toeleiding naar Plein³ vindt plaats middels een multidisciplinair overleg (verder: MDO). In dit MDO wordt besproken of de integrale aanpak van Plein³ aansluit bij de hulpvragen en het perspectief van de jongere. Wanneer er binnen het MDO getwijfeld wordt of Plein³ de passende plek is dan wordt er niet tot plaatsing overgegaan en behoudt de verwijzende school de zorgplicht. De maximale capaciteit van het aantal jongeren die geplaatst kunnen worden is 55 jongeren.

Wanneer de jongere afkomstig is buiten het samenwerkingsverband RSV Breda is het noodzakelijk dat de samenwerkingsverbanden onderling met elkaar afstemmen.

Wanneer er vanuit alle partijen commitment is over de aanmelding bij Plein³ wordt de aanmelding doorgezet door de jongere en zijn/haar ouders en wordt er een kennismakingsgesprek gepland met de jongere, het netwerk en de betrokken coaches op Plein³.

Visie en Missie

Plein³ is een integrale onderwijs- en zorgvoorziening waar passend onderwijs, activerende begeleiding, orthopedagogische ondersteuning en arbeidstoeleiding worden ingezet om jongeren toe te laten werken naar hun eigen perspectief.

Bij Plein³ maken jongeren die op school en vaak ook thuis veel problemen hebben, een nieuwe start. We helpen bij het realiseren van een positief toekomstperspectief met een intensief programma waarin onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. We willen voorkomen dat jongeren verder in problemen komen en zetten alles op alles om te zorgen dat ze weer aanhaken bij een opleiding of werk. Daarvoor werken we intensief samen met de jongeren zelf, hun ouders en onze regionale partners zoals RSV Breda e.o. VO, de gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen en werkgevers. We werken daarbij vanuit de drie psychologische basisbehoeften:

  • Relatie

  • Competentie

  • Autonomie

Wil je meer informatie? Klik dan hier. 

Samenwerking

Hieronder vindt u informatie over de partners met wie wij samenwerken:

De jongere

Waarom moeilijk doen als het samen kan!

Ouder/verzorger

Misschien overbodig maar een ‘must’ voor onze jongeren: om het leerrendement zo groot mogelijk te maken is een samenwerking met u als ouder/verzorger zeer belangrijk! Neem gerust contact met ons op als u een vraag heeft.

Netwerkorganisatie

Plein³ zal met netwerkpartners, zoals de Gecertificeerde Instellingen, (jeugd)zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en (erkende) leerwerkbedrijven de noodzakelijke samenwerkingsafspraken maken om deze integrale onderwijs-zorg en arbeidsparticipatievoorziening te vormen. Een integraal dagprogramma dat deel uitmaakt van een netwerkorganisatie, moet kunnen beschikken over (externe) specialisten wanneer die nodig zijn en moet kunnen rekenen op commitment op het perspectief van de jongere.

Denk hierbij aan: GGZ, Novadic- Kentron, wijkteams, etc..

Sterk in Werk

Sterk in Werk helpt jongeren en jong volwassenen om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Het streven is dat cliënten een duurzame plaats op de arbeidsmarkt krijgen. Het Driespan maakt intensief gebruik van de mogelijkheden die Sterk in Werk biedt en betrekt hen bij de uitvoering van het arbeidsmarktgerichte eindprofiel zodat onze jongeren optimaal profiteren van de expertise, kennis en netwerken van Sterk in Werk.

ESF+ 2021-2027

Plein³ maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagebegeleiding konden uitbreiden, we nu meerdere branchegerichte cursussen kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren.


 

Leerplichtambtenaar

We werken samen met de leerplichtambtenaren van verschillende gemeentes. Binnen de wet op de leerplicht is het namelijk voor scholen noodzakelijk om goede en frequente contacten te onderhouden met de leerplichtambtenaren van de gemeentes waar de leerlingen vandaan komen. Bij ongeoorloofd verzuim brengt de trajectcoach de leerplichtambtenaar op de hoogte. Hij kan vervolgens de arrondissementsrechtbank inschakelen.

Vacatures

Plein³ is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures:

www.werkenbijkoraal.nl