Koraal locatie De Hondsberg

Wat maakt ons bijzonder?

Bij De Hondsberg is veel deskundigheid aanwezig. Door middel van intensieve observatie en diagnostiek door het multidisciplinaire team, wordt duidelijk wat aan de hand is met een kind of jongere. Tijdens de exploratieve behandeling werkt het team samen met een kind of jongere en zijn ouders intensief aan herstel van functioneren, afgestemd op de mogelijkheden van een kind of jongere en zijn gezin.

Multidisciplinair team met specialisten

De Hondsbergt werkt met specialisten uit verschillende vakgebieden die samen een multidisciplinair team vormen. De regiebehandelaar stelt het team samen op basis van de hulpvragen van kinderen, jongeren en hun ouders. De samenstelling van het team is dus altijd maatwerk.

Lees meer...

Specialisten die naast de regiebehandelaar en systeemdeskundige ingezet kunnen worden zijn:

 • (AVG-/jeugd)arts
 • cognitief gedragstherapeut
 • diëtist
 • EMDR therapeut
 • groepsbegeleiding
 • GZ-psycholoog (Kind & Jeugd)
 • klinisch geneticus
 • leerkracht P.I. School Hondsberg
 • logopedist
 • neuroloog
 • (neuro)psycholoog
 • orthopedagoog (generalist)
 • psychiater Kind & Jeugd
 • psychomotorisch therapeut
 • seksuoloog
 • sensorisch informatieverwerkingstherapeut
 • speltherapeut
 • verpleegkundig specialist GGZ
 • video home trainer

Pedologisch instituut

De Hondsberg is ook een Pedologisch Instituut. Een Pedologisch Instituut (PI) doet onderzoek naar kinderen met ingewikkelde gedragsproblemen, emotionele problemen en leerproblemen. De kinderen krijgen ook kortdurende behandeling en begeleiding van het instituut. Kenmerkend voor het werk van De Hondsberg is dat er bij diagnostiek en behandeling voortdurend academische en professionele kennis uitgewisseld wordt ten dienste van het welbevinden van de cliënt.

Lees meer...

Als Pedologisch Instituut heeft De Hondsberg een wetenschappelijke functie. Deze bestaat uit het doen van eigen onderzoek, de deelname aan wetenschappelijk onderzoek en het uitvoeren van onderwijsactiviteiten over wetenschappelijke bevindingen.

De Hondsberg maakt deel uit van Pi7. Dit is een samenwerkingsverband tussen zeven Pedologische Instituten in Nederland. De missie van Pi7: 'Samen zoeken naar oplossingen voor  onderwijsbelemmeringen voor leerlingen met een specifieke onderwijs- zorgbehoefte op het gebied van gedrag en sociaal emotioneel functioneren.' Jaarlijks kiezen de gezamenlijke instituten in overleg met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en het ministerie van OCW een aantal onderzoeksprojecten, waarmee zij aan de slag gaan.

Koraal locatie De Hondsberg
Koraal locatie De Hondsberg
Koraal locatie De Hondsberg

Onderzoek en innovatie

De Hondsberg ziet het als haar verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en innovatie van zorg al dan niet in combinatie met onderwijs voor kinderen en jongeren met een complexe hulpvraag. Effectmeting is tegelijkertijd een belangrijk evaluatiemiddel om onze zorg continu te blijven optimaliseren en verbeteren.

Een voorbeeld van een initiatief dat is ontwikkeld door Koraal locatie De Hondsberg is de app MijnMening.

Lees meer...

De Hondsberg streeft ernaar het intramurale zorgtraject zo kort als mogelijk aan te bieden. Afgelopen jaren is het ons gelukt de gemiddelde observatie-en behandelduur met zo’n 10% terug te brengen. Dit streven zetten we de komende jaren voort. De Hondsberg ondersteunt de beweging zoveel mogelijk aan te sluiten bij regionale professionele netwerken en het sociale netwerk van de jeugdige.

We participeren in samenwerkingsverbanden en werken intensief samen met zorgaanbieders aan de voor- en achterkant van de keten. Zo streven we naar naadloze verbindingen, waardoor we snel inspringen als het nodig is, maar ook zo snel als mogelijk weer loslaten en de zorg overdragen aan het regionale netwerk van de jeugdige en het gezin.

Voor De Hondsberg zijn innovatie en onderzoek belangrijk. Daarom werken wij onder andere samen met Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool, PI-7 en Praktikon.

Zo is de validiteit en betrouwbaarheid van de MijnMening! methodiek onderzocht in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. De MijnMening! methodiek is vervolgens opgenomen in de waaier cliëntervaringsinstrumenten (pijler 2B) van de VGN.

Met behulp van een innovatief assortiment aan ICT-middelen begeleiden we kinderen en jongeren naar een volwaardige deelname aan onze samenleving. De jeugdige zelf en de omgeving waarin hij of zij leeft zijn daarbij het vertrekpunt.

Landelijk specialistische functie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gespecialiseerde diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling aan (L)VB jeugd GGZ met bijkomende complexe problematiek als landelijke specialistische functie benoemd. De Hondsberg levert als enige aanbieder in Nederland deze ´gespecialiseerde diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling aan (L)VB jeugd met bijkomende complexe vaak psychiatrische problematiek'. Het betreft een schaars zeer specialistisch aanbod voor een kleine, stabiele groep waarvan de herkomst landelijk verspreid is.

De VNG heeft een raamovereenkomst met De Hondsberg afgesloten. Als onderdeel van deze raamovereenkomst hebben VNG en De Hondsberg samen een ontwikkelagenda opgesteld voor het gezamenlijk uitdenken, uitwerken en implementeren van transformatiemogelijkheden voor de specialistische functie. De Hondsberg rapporteert periodiek de voortgang aan VNG.

Lees meer...