Praktische informatie

Bij De La Salle nemen we ouders en jongeren serieus. We vinden het belangrijk dat zij samen bouwen aan hun toekomst! Dat betekent onder meer dat we bij De La Salle goed naar jongeren luisteren en de tijd voor ze neemt. Bij De La Salle zijn ouders en jongeren van betekenis!

Cliëntenraad

Jongeren, ouders en andere vertegenwoordigers laten we graag invloed hebben op ons beleid. We vinden dit belangrijk, omdat we zo goed mogelijk tegemoet willen komen aan de wensen van de jongeren. De jongere staat immers altijd centraal binnen Koraal. Daarom vindt Koraal de cliëntenraad van De La Salle belangrijk.

De cliëntenraad heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van alle jongeren van De La Salle te behartigen. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de cliëntenraad het recht voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor jongeren van belang zijn. De cliëntenraad mag altijd advies uitbrengen, gevraagd en ongevraagd. 

Contact
Wilt u meer weten over of meedenken met de cliëntenraad: neem dan contact op met ondersteuner Glenn Clement. U kunt hem bereiken via gclement@koraal.nl of 06 - 22 93 30 24.

ANBI-status De La Salle

De La Salle heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aan De La Salle aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Meer informatie hierover vindt u bij ANBI-informatie.

Vrienden De La Salle

Stichting Steunfonds Vrienden van De La Salle verleent financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die het leven van de jeugdigen van De La Salle aangenamer maken. Om deze wensen te realiseren is de stichting op zoek naar (financiële) middelen die door derden beschikbaar worden gesteld.

Met deze (financiële) middelen worden activiteiten en projecten ten behoeve van individuele jeugdigen of groepen jeugdigen van De La Salle gerealiseerd. Het gaat hier om de extra’s die niet via de reguliere financieringsstroom geboden kunnen worden. En dat zijn nu juist de dingen die voor een cliënt het verschil maken! Bijvoorbeeld talentontwikkeling op sportief en creatief gebied, aankoop van spelletjes, enzovoort.

 

ANBI-status Vrienden van De La Salle

De Stichting Vrienden van De La Salle heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

Lees meer...

Naam organisatie
Stichting Vrienden van De La Salle

Doelstelling
Stichting Steunfonds Vrienden van De La Salle verleent financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die het leven van de jeugdigen van De La Salle aangenamer maken.

RSIN
816055671

Contactgegevens
Stichting Steunfonds Vrienden van De La Salle
p/a Schijndelseweg 1
5283 AB Boxtel
Telefoon: 0411-652 444
E-mail: infols@koraal.nl

Bestuur
Dhr. J.M. Barendrecht, voorzitter
Mevr. S.C.H. Verkroost, secretaris
Dhr. J.J.A.M. Bierings, penningmeester

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.
Kantoorkosten en kosten van administratieve ondersteuning worden gedragen door stichting De La Salle/Koraal.

Beleidsplan
Jaarplan

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarrekening

Publicatieplicht Fondswervende instellingen
Standaard formulier Publicatieplicht Fondswervende instellingen

Klachtenbeleid

Bij Koraal komen mensen op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening, dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs én dat onze medewerkers prettig kunnen werken. In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Koraal vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten, leerlingen én medewerkers. Wanneer je erover denkt om een klacht in te dienen, adviseren wij je in eerste instantie om dit te bespreken met de medewerker, leidinggevende of collega.

Klachtenfunctionaris
Mocht je er onverhoopt onderling niet uitkomen dan kan de klachtenfunctionaris je van dienst zijn. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en zal in samenspraak met jou de mogelijkheden voor de klachtbehandeling doorspreken: bespreken, bemiddelen, behandelen.

Klachtencommissie
Kom je er samen nog niet goed uit, dan kun je je klacht nog voorleggen aan onze officiële klachtencommissie. Je kunt ook meteen naar de klachtencommissie gaan.

Vertrouwenspersonen
Je hebt ook de mogelijkheid om een beroep te doen op een vertrouwenspersoon.

Meer weten? In de onderstaande uitklappers vind je de contactgegevens met betrekking tot klachten en vertrouwenspersonen bij De La Salle. Meer informatie over ons klachtenbeleid vind je hier of raadpleeg de brochures hieronder.

Contactgegevens klachten

Klachtenfunctionaris
Postbus 5109
6130 PC Sittard
klachtenfunctionaris@koraal.nl
Tel. 06 - 13 69 59 27

Klachtencommissie medewerkers
Evelyn Theunissen
Tel. 06 - 22 44 34 17

Geschillencommissie Zorg Algemeen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. 070 - 310 53 10

Vertrouwensperspoon De La Salle

Heb je een probleem of klacht? Durf je dit niet zomaar te delen met anderen? Je kunt altijd een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Dit is een ondersteuner, die er speciaal is voor jou en voor jou alleen!

Het belangrijkste is dat jij het gevoel hebt dat er altijd iemand is waar je mee kunt praten! Hanneke Hermes is in dienst bij De La Salle als (cliënt-)vertrouwenspersoon en geestelijk verzorger.

Wil je iets in vertrouwen vertellen? Heb je vragen over het leven, over jouw leven? Dan kun je hiervoor een afspraak met haar maken. Samen kijken jullie dan wat je op dat moment nodig hebt. Een paar voorbeelden:

Je hebt iets meegemaakt en je wilt het tegen iemand vertellen maar je weet niet tegen wie. Dan mag je het de vertrouwenspersoon vertellen.

Je voelt je niet begrepen. Dan zal de vertrouwenspersoon proberen om jou wél te begrijpen.

Wil jij graag in contact komen met Hanneke?
 

hhermes@koraal.nl

Je kunt ook een begeleider vragen Hanneke in contact met jou te brengen. 
Maak je geen zorgen, jouw gegevens blijven geheim voor anderen!

Vertrouwensperspoon Zorgbelang Brabant

Maak jij gebruik van jeugdhulp en heb je vragen of klachten? Dan kun je gratis ondersteuning of hulp krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Je ouders/verzorgers kunnen ook een vertrouwenspersoon raadplegen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon kan jou helpen door:
• naar je te luisteren,
• met je mee te denken,
• je te informeren en te adviseren,
• je te ondersteunen bij eventuele klachten.

Vertrouwenspersonen kennen de medewerkers en de manier van werken van de plaatselijke instellingen goed. De vertrouwenspersonen van Zorgbelang Brabant werken in de hele provincie Noord-Brabant.

Vertrouwenspersonen zijn ervaren professionals. Zij geven geen oordeel over de geboden hulp, gaan vertrouwelijk om met informatie en handelen alleen met jouw medeweten en toestemming.

Samen met jou probeert de vertrouwenspersoon er uit te komen en problemen vroegtijdig op te lossen. Hiermee kunnen klachten en juridische procedures worden voorkomen.

De vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant heet Jeroen van Lieshout.
Telefoon: 06-11162971
E-mail: jvlieshout@zorgbelang-brabant.nl

Vertrouwenspersoon medewerkers

Koraal heeft externe vertrouwenspersonen voor medewerkers: 

Gimd
Petra Zinken (medewerkers Limburg)
Tel. 06 - 10 80 18 57
p.zinken@gimd.nl

Jacqueline Ingenbleek (medewerkers Noord-Brabant)
Tel. 06 - 24 71 80 46
j.ingenbleek@gimd.nl

Medezeggenschap voor ouders & verzorgers

Sinds eind 2015 is De La Salle intensief in gesprek met ouders. Hieruit is de platform Ouderparticipatie ontstaan, een groep van enthousiaste maar ook kritische ouders. Samen wordt hard gewerkt aan een aantal doelstellingen. Uitgangspunten van de groep zijn onder andere:

  • Betrokkenheid van ouders is een belangrijk onderdeel van de behandeling van de jongere. Misschien is het zelfs een voorwaarde voor een goede behandeling.
     
  • Ouderparticipatie hoeft niet beperkt te worden tot alleen ouders. De betrokkenheid mag ook komen vanuit een zo breed mogelijk netwerk van een jongere.
     
  • De La Salle neemt op sommige vlakken nog teveel over van de ouders. Ook daar waar dat soms helemaal niet nodig is. Ouders zouden meer betrokken kunnen en willen worden bij de behandeling van hun kind.

Meer informatie: Ouders4oudersdls@koraal.nl

18 jaar en dan!

Vereniging van Orthopedagogische Behandelcentra

De Vereniging van Orthopedagogische Behandelcentra waarborgt de hoogwaardige kwaliteit van de aangesloten instellingen. Dit wordt vormgegeven via een systeem van onderlinge visitaties door de OBC’s. Zij bezoeken elkaar jaarlijks om, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, te toetsen of een aangesloten instelling voldoet aan de stevige kwaliteitseisen van de VOBC. Indien dit het geval is ontvangt het betreffende OBC een keurmerk dat de kwaliteit waarborgt. Op basis van deze visitaties bepalen de OBC’s jaarlijks gezamenlijke ontwikkelpunten en besluiten zij in welke innovaties wordt geïnvesteerd. Zo wordt gewerkt aan een cyclus van continu verbeteren en van elkaar leren. Het aan de VOBC verbonden Landelijk Kenniscentrum LVB voedt de OBC’s met actuele wetenschappelijke kennis.