De Koperakker

Praktische informatie

Als het passend onderwijs op een reguliere school onvoldoende aansluit bij jou, dan kun je terecht bij het speciaal onderwijs. De Koperakker is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige gedrags- en psychiatrische problemen. In de schoolgids vind je informatie over de onderwijsvorm en het schoolrooster. Jaarlijks spreken we met jou en je ouders/verzorgers een ontwikkelingsplan af. Je krijgt twee keer per jaar een rapport. We werken met kleine klassen van ca. 13 leerlingen per groep.

Passend Onderwijs

De Koperakker is een school voor speciaal onderwijs cluster 4. Onze doelgroep zijn leerlingen met ernstige psychiatrische- of gedragsproblematiek. Bijvoorbeeld kinderen met autisme spectrumstoornissen, adhd, andere gedragsstoornissen, depressieve of angststoornissen e.d.. Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • je krijgt onderwijs in kleine klassen met 13 tot 15 leerlingen. Je hebt één vaste docent (of twee parttime docenten)
  • onderwijsassistenten zijn extra helpende handen in de klas
  • in het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines
  • de leerstof stemmen we af op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsplan met jou op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers
  • we hebben een hoog geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen

Samenwerking

We werken nauw samen met JoKi-C. Ongeveer 10% van onze leerlingen is hier in behandeling. De school werkt nauw samen met deze zorgpartner. Dat doen we zoveel mogelijk vanuit één plan, om de kinderen en hun ouders/verzorgers te helpen bij hun hulpvragen/ontwikkeling. In de behandelbespreking komen medewerkers van JoKi-C en/of ketenpartners en school die betrokken zijn bij de begeleiding van een kind bij elkaar. Zij stellen in goed overleg een behandelplan op, dat na uitvoering geëvalueerd en waar nodig bijgesteld wordt. De school draagt de verantwoording voor het functioneren van het kind op school en alles wat daarmee te maken heeft.

Veiligheid en rust op school

Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. Als er toch pestgedrag voorkomt, pakken we dit aan volgens het pestprotocol. Hiervoor is een speciale coördinator aangesteld.

Aanmelden

Aanmelding op een school voor speciaal onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. De Koperakker is aangesloten bij RSV Breda OOK (Optimale Onderwijs Kans) 30.03 PO (samenwerkingsverband regio Breda). Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven. Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en op www.rsvbreda.nl.

Leerlingen die in behandeling zijn bij JoKi-C kunnen tijdens die behandeling op onze school geplaatst worden op basis van de regeling ‘residentiële plaatsing’. Als de behandeling stopt moeten ouders een TLV aanvragen. Zij krijgen hierbij ondersteuning.

Vacatures

De Koperakker is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures op

www.werkenbijkoraal.nl