De Muldersteeg

Praktische informatie

Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar.

Passend Onderwijs

De Muldersteeg is een school voor speciaal onderwijs cluster 4. Onze doelgroep bestaat uit leerlingen met neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Didactisch gezien functioneren zij vanaf beneden gemiddeld tot en met hoogbegaafd niveau. In het algemeen geldt dat alle leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of residentiële plaats hebben. 

Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • je krijgt onderwijs in kleine klassen met 13 tot 15 leerlingen. Je hebt één vaste leerkracht (of twee parttime leerkrachten )
  • onderwijsassistenten en/ of leerkrachtondersteuners zijn extra helpende handen in de klas
  • in het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling en jouw manier van leren
  • er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines
  • we passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsperspectief met jou op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers
  • we hebben een hoog geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen

Samenwerking

De Muldersteeg werkt samen met Kempenhaeghe en het Multidisciplinair KinderDagcentrum (MKD) van Juzt. Door de samenwerking met Kempenhaeghe en Juzt kan de school een leerling doorverwijzen voor diagnostiek op het gebied van slaapwaakstoornissen, epilepsie en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen en/of opvoedkundige ondersteuning.

Samen proberen we kinderen vanuit één plan te helpen met hun problemen. In de behandelbespreking en het multidisciplinair overleg komen medewerkers van de ketenpartners en school die betrokken zijn bij de begeleiding van een kind bij elkaar. Samen stellen we een behandelplan op, evalueren we de uitvoering en stellen we bij waar nodig. De school draagt de verantwoording voor het functioneren van het kind op school en alles wat daarmee te maken heeft. De reguliere contactmomenten van de school, zoals leerlingbesprekingen, gelden ook voor ouders/verzorgers van leerlingen van het Multidisciplinair KinderDagcentrum (MKD).

Aanmelden

Aanmelding op een school voor speciaal onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. De Muldersteeg is aangesloten bij Regionaal Samenwerkingsverband Breda V0 30-03. Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven. Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en op www.rsvbreda.nl.

Vacatures

De Muldersteeg is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures op 

www.werkenbijkoraal.nl