De Rietlanden

Onze school

De Rietlanden biedt primair basisonderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar, die te maken hebben met
gedragsproblematiek zoals ADHD, Autisme Spectrum Stoornis en hierdoor een speciale behoefte hebben aan structuur, veiligheid en onderwijs op maat. Op De Rietlanden krijgen zij in een veilige, gestructureerde omgeving vanaf jonge leeftijd passende begeleiding en hulp. 

De school bestaat uit een afdeling voor speciaal onderwijs (SO) en een Medisch Kinderdagverblijf (MKD) voor de jongste kinderen onder 1 dak.

Veiligheid en rust op school

Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. Als er toch pestgedrag voorkomt, pakken we dit aan volgens het pestprotocol. Hiervoor is een speciale coördinator aangesteld. Kijk voor meer informatie in onze schoolgids.

Orthopedagogische visie

Om jezelf te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat jij je veilig, gesteund en geaccepteerd voelt. In onze benadering gaan we uit van wat jij nodig hebt en bij jou past. Het onderwijs is op maat afgestemd. We bieden jou veiligheid door vaste, voorspelbare regels en routines. Bij het overschrijden van de regels zijn we duidelijk en consequent. We gaan uit van het positieve en kijken naar wat iemand kan.

Je wordt gehoord en gezien. Je leert om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Je leert om verantwoordelijk te zijn voor jezelf en voor je groep. Doordat iedereen weer anders is, leer je ook om te gaan met verschillen tussen mensen.

Klachtenbeleid

Bij Koraal komen mensen op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening, dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs én dat onze medewerkers prettig kunnen werken. In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Koraal vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten, leerlingen én medewerkers.

Voor Saltho Onderwijs geldt de afspraak dat alle scholen deze klachtenregeling ook gebruiken waardoor een uniforme werkwijze ontstaat. De werkwijze is als volgt:

  1. Bespreek de situatie eerst met een medewerker of leidinggevende van de school.
  2. Wanneer dit niet tot de gewenste resultaten leidt kunt u zich richten tot de contactpersoon van de school. De contactpersoon van de school kan u ondersteunen, een bemiddelaar inschakelen of u in contact brengen met een vertrouwenspersoon.
  3. Mochten u en de school er onderling niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de regiodirecteur van Koraal Noordoost-Brabant. 

Wanneer de klacht binnen onze organisatie niet met een goede oplossing kan worden afgerond, kunt u een officiële schriftelijke klacht indienen bij:

LKC Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030 – 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Meer weten? In deze bijlage vindt u de contactgegevens met betrekking tot klachten en vertrouwenspersonen bij Saltho Onderwijs en De Vlinder. Meer informatie over ons klachtenbeleid vindt u hier of raadpleeg de brochure hieronder.