Dieze College

Praktische informatie

Op onze school hebben we twee afdelingen: ZMOK-afdeling (leerlingen met adhd, odd, reactieve hechtingsstoornis) en de ASS-afdeling (leerlingen met autistische stoornis, Asperger, pdd-nos of een sociale angststoornis). Bij sommige leerlingen is er ook sprake van een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie). Beide afdelingen hebben een onderbouw en bovenbouw.

Afmelden

Wanneer uw kind niet naar school kan komen, dan dient u dit tussen 08.00 en 08.30 uur te melden bij de administratie van onze school via telefoonnummer 073 - 610 39 00.

Passend Onderwijs

Dieze College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs cluster 4. Onze doelgroep bestaat uit leerlingen met gedrags- en psychiatrische problemen, zoals ASS, sociale angststoornis, adhd, add of reactieve hechtingsstoornis. In sommige gevallen is er ook sprake van een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie).

Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • je krijgt onderwijs in kleine klassen met 13 tot 15 leerlingen. In de onderbouw heb je één of enkele vaste leraren, in de bovenbouw krijg je les van verschillende vakleerkrachten
  • leraar ondersteuners zijn extra helpende handen in de klas
  • in het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines
  • we passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsplan met jou op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers
  • we hebben een hoog geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen

Onderwijsniveau

Met een diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bbl) heb je toegang tot mbo niveau 2, met vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) heb je toegang tot mbo niveau 3. Voor zowel bbl als kbl bieden wij vijf beroepsroutes aan uit de richtingen Zorg en Welzijn of Economie en Ondernemen.

Met een diploma vmbo theoretische leerweg (tl) heb je toegang tot mbo niveau 4. Onder voorwaarden kun je ook toegelaten worden tot de havo. Voor gemengde leerweg bieden wij twee richtingen aan: Zorg en Welzijn of Economie en Ondernemen.

Het beroepsgerichte programma wordt in nauwe samenwerking met de Bossche Vakschool uitgevoerd (regulier onderwijs). Leerlingen volgen maximaal twee dagen onderwijs op de Bossche Vakschool, met ondersteuning vanuit het Dieze College. Vantevoren bespreken we met jou en je ouders/verzorgers of je hiervoor in aanmerking komt. We streven er naar om elke leerling dit perspectief te bieden.

In de bovenbouw zijn stages een belangrijk onderdeel van het programma.

Aanmelden

Aanmelding op een school voor speciaal onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. Dieze College is aangesloten bij het samenwerkingsverband De Meierij VO 30-05 (regio ’s-Hertogenbosch). Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven.

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij. De opdracht van het samenwerkingsverband is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in deze regio Passend Onderwijs krijgen. De gezamenlijke ambitie van de scholen binnen het samenwerkingsverband is om, bij het vormgeven van hun onderwijs, uit te gaan van de kracht en mogelijkheden van de leerling. Er wordt gestreefd naar maximale talentontwikkeling en de beste kans op succesvol doorstromen naar vervolgonderwijs of arbeid. Om Passend Onderwijs voor elkaar te krijgen wordt er binnen de regio nauw samengewerkt met alle betrokkenen (scholen, ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, hulpverleners etc). Passend Onderwijs is namelijk alleen maar mogelijk als we het SAMEN DOEN. Meer informatie over het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij is te vinden op www.demeierij-vo.nl 

Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl