Dieze College

Praktische informatie

Op onze school hebben we twee afdelingen: ZMOK-afdeling (leerlingen met adhd, odd, reactieve hechtingsstoornis) en de ASS-afdeling (leerlingen met autistische stoornis, Asperger, pdd-nos of een sociale angststoornis). Bij sommige leerlingen is er ook sprake van een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie). Beide afdelingen hebben een onderbouw en bovenbouw.

Afmelden

Wanneer uw kind niet naar school kan komen, dan dient u dit tussen 08.00 en 08.30 uur te melden bij de administratie van onze school via telefoonnummer 073 - 610 39 00.

Passend Onderwijs

Dieze College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs cluster 4. Onze doelgroep bestaat uit leerlingen met gedrags- en psychiatrische problemen, zoals ASS, sociale angststoornis, adhd, add of reactieve hechtingsstoornis. In sommige gevallen is er ook sprake van een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie).

Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • je krijgt onderwijs in kleine klassen met 13 tot 15 leerlingen. In de onderbouw heb je één of enkele vaste leraren, in de bovenbouw krijg je les van verschillende vakleerkrachten
  • leraar ondersteuners zijn extra helpende handen in de klas
  • in het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines
  • we passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsplan met jou op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers
  • we hebben een hoog geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen

Ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij  geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij. De website is www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl.

Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij.

Aanmelden

Aanmelding op een school voor speciaal onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. Dieze College is aangesloten bij het samenwerkingsverband De Meierij VO 30-05 (regio ’s-Hertogenbosch). Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven.

Het aantal te plaatsen leerlingen bij Dieze College ligt voor schooljaar 2023-2024 op 140. Het maximum aantal leerlingen is bereikt. We hanteren een wachtlijst.

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij. De opdracht van het samenwerkingsverband is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in deze regio Passend Onderwijs krijgen. De gezamenlijke ambitie van de scholen binnen het samenwerkingsverband is om, bij het vormgeven van hun onderwijs, uit te gaan van de kracht en mogelijkheden van de leerling. Er wordt gestreefd naar maximale talentontwikkeling en de beste kans op succesvol doorstromen naar vervolgonderwijs of arbeid. Om Passend Onderwijs voor elkaar te krijgen wordt er binnen de regio nauw samengewerkt met alle betrokkenen (scholen, ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, hulpverleners etc). Passend Onderwijs is namelijk alleen maar mogelijk als we het SAMEN DOEN. Meer informatie over het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij is te vinden op www.demeierij-vo.nl 

Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl  

Onderwijsniveau

Met een diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bbl) heb je toegang tot mbo niveau 2, met vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) heb je toegang tot mbo niveau 3. Voor zowel bbl als kbl bieden wij vijf beroepsroutes aan uit de richtingen Zorg en Welzijn of Economie en Ondernemen.

Met een diploma vmbo theoretische leerweg (tl) heb je toegang tot mbo niveau 4. Onder voorwaarden kun je ook toegelaten worden tot de havo. Voor gemengde leerweg bieden wij twee richtingen aan: Zorg en Welzijn of Economie en Ondernemen.

Het beroepsgerichte programma wordt in nauwe samenwerking met de Bossche Vakschool uitgevoerd (regulier onderwijs). Leerlingen volgen maximaal twee dagen onderwijs op de Bossche Vakschool, met ondersteuning vanuit het Dieze College. Vantevoren bespreken we met jou en je ouders/verzorgers of je hiervoor in aanmerking komt. We streven er naar om elke leerling dit perspectief te bieden.

In de bovenbouw zijn stages een belangrijk onderdeel van het programma.

Arbeidstoeleiding: VSO werkt!

In Noordoost Brabant hebben 7 schoolbesturen met scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs hun krachten gebundeld als het gaat om arbeidstoeleiding. Onder de vlag van “VSO werkt!” gaan de scholen de kwaliteit van arbeidstoeleiding nog verder versterken.

VSO werkt!

Programma voor toetsing en afsluiting

In onderstaand uitklapbaar veld vindt u Programma voor toetsing en afsluiting. 

Een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds/ESF+

Onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit ESF+. ESF+ is een programma van de Europese Commissie met financiële middelen voor crisisherstel ten gevolge van de COVID-19 pandemie. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. Wij zetten het geld in voor aanvullende stagebegeleiding, financiering van (externe) branchegerichte cursussen en extra begeleiding bij praktijklessen.

Het betreft dan:

  • activiteiten direct gericht op de bevordering van de aansluiting voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs;
  • activiteiten gericht op het vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinpassing.