Het Ginnekencollege

Onderwijsaanbod

Het Ginnekencollege werkt nauw samen met Rijks Justitiele Jeugdinrichting Den Hey-Acker om jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling. De school heeft als doel om jongeren te inspireren, hun potentieel te benutten en hen te helpen bouwen aan een betere toekomst waarin ze zinvol kunnen bijdragen aan hun gemeenschap.

Onderwijsaanbod

Tijdens het intakegesprek in de eerste week wordt gekeken naar het onderwijsverleden, de verwachte verblijfsduur en de opleidings- of beroepswensen van de jongere. Als de jongere voor binnenkomst al een onderwijstraject volgde, wordt er samen met de vorige school afgestemd hoe dit traject het beste kan worden voortgezet. De school biedt verschillende mogelijkheden voor zowel theoretisch onderwijs als praktijkopleidingen. Dankzij de samenwerking met een lokale ROC is er een breed aanbod van mbo-opleidingen beschikbaar. Het doel is om een startkwalificatie of certificaten te behalen, waarmee de jongere eventueel kan doorstromen naar vervolgonderwijs of een baan. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om praktijkgerichte opleidingen op mbo-1 en mbo-2 niveau te volgen  en branchegerichte certificaten te behalen. Hier ligt de focus op het opdoen van arbeidservaring, met als doel uitstroom naar werk.

Stages

Als je het vmbo volgt, zijn stages een belangrijk onderdeel van je opleiding. Er zijn diverse stageplaatsen binnen de inrichting. Sterk in Werk begeleidt je tijdens je stage. Zo krijg je de mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te brengen. Als je een verlofstatus hebt, is het ook mogelijk om een stageplek buiten de inrichting te krijgen.

Naast de theoretische- en praktijklessen ligt de nadruk op sociale vaardigheden, zoals het aangaan van relaties, zelfverzorging, luisteren, gezag accepteren, plannen en doorzettingsvermogen. Dit sluit aan op de behandeling en begeleiding die je krijgt bij RJJI Den Hey-Acker.

Veiligheid op school

Wij hanteren het veiligheidsprotocol dat is opgesteld door RJJI Den Hey-Acker. Bij het inrichten van de lokalen en werkruimtes is veel zorg besteed aan veiligheid. Daarnaast is het hele schoolteam getraind in het omgaan met agressie en geweld en het voorkomen daarvan. Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag, nemen we passende maatregelen en registreren we het incident.