Het Olivijncollege

Praktische informatie

Als het passend onderwijs op een reguliere school onvoldoende aansluit bij jou, dan kun je terecht bij het gespecialiseerd onderwijs. Het Olivijncollege is een school voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen.

Passend Onderwijs

Het Olivijncollege is een school voor voortgezet speciaal onderwijs cluster 4. Wij bieden onderwijs en begeleiding op maat aan jongeren die verblijven bij Almata. Onze doelgroep bestaat uit leerlingen met een licht verstandelijke beperking, waarbij sprake is van een ernstige gedragsstoornis en/of psychische problematiek. Dit kan zich uiten in allerlei gedragsvormen zoals: hyperactief gedrag, onzekerheid, emotionele kwetsbaarheid, angst, agressief gedrag, contactmoeilijkheden en grensoverschrijdend gedrag.

Deze problemen worden vaak versterkt door specifieke leerproblemen (zoals reken- en taalstoornissen, problemen in de informatieverwerking), ontwikkelingsachterstanden en lichamelijke problemen.

Jongeren worden via een beschikking van de (kinder)rechter of jeugdzorgplus geplaatst bij Almata en volgen daarna onderwijs bij Het Olivijncollege.

Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • Je krijgt onderwijs in kleine klassen met maximaal 12 leerlingen. Je hebt één vaste docent (of twee parttime docenten).
  • Onderwijsassistenten zijn extra helpende handen in de klas.
  • In het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines.
  • We passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen met jou een ontwikkelingsplan op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers.
  • We hebben een hoog geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen.
  • We werken in nauw overleg met Almata en met andere zorgpartners die bij individuele leerlingen betrokken zijn.

Orthopedagogische aanpak

Jongeren die verblijven bij Almata zijn daar via een rechterlijke maatregel geplaatst. Samen met Almata zijn we er op gericht om jouw probleemgedrag te verminderen en om met jou tot een plan voor je toekomst te komen. Wat jij kunt, wilt en waar je goed in bent is ons uitgangspunt. We besteden in de lessen veel aandacht aan je sociaal-emotionele ontwikkeling en aan sociale vaardigheden. We gaan aan de slag met gedragsregels en stimuleren je om gewenst gedrag te vertonen. Bij ongewenst gedrag reageren we duidelijk en consequent. Onze klassen hebben een vaste mentor, die ook verbonden is aan jouw leefgroep. In elke klas zitten maximaal 12 leerlingen.

Veiligheid en rust op school

Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school en de leefgroepen, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. Als er toch pestgedrag voorkomt, pakken we dit aan volgens het pestprotocol. Hiervoor is een speciale coördinator aangesteld.

Samenwerking

Om de doorgang van de behandeling, therapie en onderwijs goed te laten verlopen hebben we vanuit onderwijs nauw contact met Almata. We vinden het belangrijk voor jou dat je jezelf veilig voelt en wij willen daar ons steentje aan bijdragen. We bespreken dan ook samen met jou en je mentor van Almata hoe het met je gaat en waar wij kunnen helpen.

De samenwerking met Almata houdt ook in dat we advies geven over hoe wij denken dat we jou kunnen helpen in je uitstroomperspectief. We hebben daarvoor regelmatig overleg met verschillende collega’s van Almata.

Vacatures

Het Olivijncollege is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures:

www.werkenbijkoraal.nl