Het Vada College

Praktische informatie

Onze doelgroep bestaat uit leerlingen van zeer moeilijk lerend niveau met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen. We stemmen het onderwijs af op jouw niveau. Speciale aandacht gaat uit naar het aanleren van sociale vaardigheden. We werken met een beloningssysteem, zodat je op een positieve manier het gewenste gedrag leert. Daar oefenen we veel mee. We kijken naar wat jouw sociale talenten zijn en stimuleren je daarin. Spelenderwijs leer je hoe je je beter kunt inleven in een ander.

Passend Onderwijs

Het Vada (College) is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze doelgroep bestaat uit leerlingen met een lichte verstandelijke beperking met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek.

Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • je krijgt onderwijs in kleine klassen. Je hebt één vaste docent (of twee parttime docenten)
  • onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers zijn extra helpende handen in de klas
  • in het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines
  • we passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsperspectiefplan op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers
  • we hebben een geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen
  • er is nauw overleg met behandelcentrum De La Salle en de jobcoach (stages)

Breder aanbod

Binnen Het Vada (College) zijn we met ingang van dit schooljaar gestart om een breder ondersteuningsaanbod te bieden aan leerlingen het nu zeer lastig vinden om onderwijs te volgen zoals dit wel vaak is geregeld: aan een tafel, met een boek.

  • Instroomklas: Dit is in school een klas met een leerkracht en een pedagogisch medewerker waar in principe elke nieuwe leerling zal starten, met een laagdrempelig programma en waarbij het accent ligt op observatie en beeldvorming. Doel is om binnen 6-8 weken de leerling naar een passende klas of groep te laten doorstromen, met goede afspraken.
  • Kompas plus klas: Een klas waar leerlingen meer nabijheid, met niet te veel eisen, leren om te kunnen leren. Om zo (weer) positieve ervaringen op te doen binnen een school. Dit schooljaar is dit de KompasPlusklas geworden.
  • Buitenrust: voor jongeren die niet goed stil kunnen zitten, wordt door actief bezig te zijn, zeer laagdrempelig, met ervaringsgericht leren, stapsgewijs toegewerkt naar meer schoolse opdrachten. Dit is buiten de school.
  • Leerwerkgroep: voor jongeren die nog meer praktijk nodig hebben om tot leren te komen, met veel intensieve nabijheid en begeleiding. Dit is op de groep, bij de Leerwerkbedrijven en in school.

Voor meer informatie: kom gerust langs en maak een afspraak!

Traumasensitief onderwijs

De laatste twintig jaar is er internationaal gezien steeds meer aandacht voor kinderen met ingrijpende jeugdervaringen. Ook weten we meer van het effect ervan op bijvoorbeeld de gezondheid – van kinderen en van de latere volwassenen.

Het Vada (College) kan voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk komen deze kinderen door hun gedragsproblemen op school vaak in een negatieve spiraal terecht die de traumaproblematiek juist kan versterken.

Het team heeft tijdens de training geleerd om verder te kijken dan het gedrag van de leerling en de veerkracht te vergroten door de veiligheid en het vertrouwen in elkaar te vergroten. De leerkracht gaat hierbij niet op de stoel van een therapeut zitten, maar kan wel signaleren en in overleg met de ouders/verzorgers en orthopedagoog van school vervolgstappen zetten. Doel van het “Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen” is om leerlingen te begeleiden opdat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De opgedane kennis tijdens de training is niet alleen geschikt voor leerlingen met een trauma, maar alle leerlingen profiteren van deze kennis en expertise.

Een mooie ontwikkeling waarbij wij een bijdrage willen leveren aan het vergroten van de kansen van onze leerlingen.

Aanmelden

Aanmelding op een school voor speciaal onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. Het Vada (College) is aangesloten bij Samenwerkingsverband De Meierij (PO 3005), regio ’s-Hertogenbosch (’s-Hertogenbosch, Vught, Haaren, Sint-Michielsgestel, Boxtel, Schijndel, Zaltbommel en Maasdriel). Zij zijn bereikbaar via het emailadres; secretariaat@demeierij-po.nl of secretariaat@demeierij-vo.nl of via het telefoonnummer: 073-8511300. Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven.

Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en www.de-meierij.nl

Speciaal Onderwijs SO Het Vada

In onderwijsprogramma op SO Het Vada bereiden we jou voor op een zo hoog mogelijk uitstroomniveau voor het vervolgonderwijs. De lessen die worden aangeboden zijn rekenen, lezen en spelling. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het leren van sociale vaardigheden en het leren leren. De lessen worden zo voor jou georganiseerd dat je op eigen niveau in de klas kunt werken (onderwijs op maat). Het leren wordt afgewisseld met ontspanningsmomenten.

Voortgezet speciaal onderwijs

In ons onderwijsprogramma van VSO Het Vada College bereiden we jou voor op je latere werkomgeving. Nederlands en rekenen (wiskunde) zijn de theoretische vakken. Daarnaast krijg je praktische vakken. We geven je veel begeleiding. Je kunt kiezen uit een aantal leerroutes: zorg & welzijn, techniek, logistiek en plant, dier & buitenwerk. Voor een aantal branches kun je certificaten halen. In de schoolgids vind je hier meer informatie over.

Je leert om steeds zelfstandiger aan de slag te gaan. Op school besteden we ook veel aandacht aan sociale vaardigheden die je nodig hebt in je werk, zoals op tijd komen, samenwerken, opdrachten krijgen en uitvoeren, hulp vragen als iets niet lukt. Dat noemen we werknemersvaardigheden.

Stage

Je gaat vooral praktisch aan de slag. In het eerste en tweede leerjaar ga je op ‘snuffelstage’. Dat is een stage die je binnen de school kunt uitvoeren bij één van onze leerwerkbedrijven. Je krijgt daarbij stagebegeleiding. In leerjaar 3, 4 en 5 is het ook mogelijk om buiten school een stage te volgen. We kijken of dat voor jou haalbaar is, afhankelijk van je behandeling en mogelijkheden. Een jobcoach begeleidt jou naar arbeid.

Vacatures

Het Vada College is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures op 

www.werkenbijkoraal.nl