Het Vada

Praktische informatie

Onze doelgroep bestaat uit leerlingen waarbij sprake is van een ondersteuningsbehoefte op meerdere domeinen. We stemmen het onderwijs graag af op jouw niveau. Speciale aandacht gaat uit naar het aanleren van sociale- en werknemersvaardigheden. Jouw ondersteuningsbehoefte is bepalend voor de domeinen zoals leren en ontwikkelen, communicatie en praktische redzaamheid. We werken met een beloningssysteem, zodat je op een positieve manier het gewenste gedrag leert. Daar oefenen we veel mee in de klas en in de praktijk. We kijken naar wat jouw sociale talenten zijn en stimuleren je daarin. Spelenderwijs leer je hoe je beter kunt omgaan met anderen.

Aanmelden

Er kan telefonisch contact met onze school opgenomen worden. De leerling administratie noteert de gegevens en vraagt de orthopedagoog van de school een kennismakings- en oriënterend gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en, in geval van VSO ook de leerling, in te plannen.

Vooraf is het belangrijk dat er een compleet dossier is, waar de orthopedagoog op kan screenen of Het Vada (SO of VSO) passend is voor de leerling. Zie voor meer informatie het stappenplan.

Denkt u dat we een passende vorm van onderwijs kunnen bieden voor u of uw kind: neem contact met ons op!

Het Vada
Schijndelseweg 3
5283 AB Boxtel
0411-652222

Aanmelden stappenplan

Aanmelding op een school voor speciaal onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven.Het Vada is aangesloten bij Samenwerkingsverband De Meierij (PO en VO 3005), regio ’s-Hertogenbosch (’s-Hertogenbosch, Vught, Haaren, Sint-Michielsgestel, Boxtel, Schijndel, Zaltbommel en Maasdriel). Zij zijn bereikbaar via het e-mailadres secretariaat@demeierij-po.nl of secretariaat@demeierij-vo.nl, het telefoonnummer 073-8511300 of www.de-meierij.nl.

Passend Onderwijs

Het Vada is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze doelgroep bestaat uit leerlingen met een lichte verstandelijke beperking met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek.

Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • je krijgt onderwijs in kleine klassen. Je hebt één vaste docent (of twee parttime docenten)
  • onderwijsassistenten, leraarondersteuners en pedagogisch medewerkers zijn extra helpende handen in de klas
  • in het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines
  • we passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsperspectiefplan op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers
  • we hebben een geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen
  • er is nauw overleg met behandelcentrum De La Salle en de jobcoach (stages)

Breder aanbod

Binnen Het Vada zijn we met ingang van dit schooljaar gestart om een breder ondersteuningsaanbod te bieden aan leerlingen het nu zeer lastig vinden om onderwijs te volgen zoals dit wel vaak is geregeld: aan een tafel, met een boek.

  • Instroomklas: Dit is in school een klas met een leerkracht en een pedagogisch medewerker waar in principe elke nieuwe leerling zal starten, met een laagdrempelig programma en waarbij het accent ligt op observatie en beeldvorming. Doel is om binnen 6-8 weken de leerling naar een passende klas of groep te laten doorstromen, met goede afspraken.
  • Onderwijs – Zorg arrangement: Binnen Het Vada worden leerlingen aangemeld voor onderwijs, die veel moeite hebben om binnen een (reguliere) schoolse setting te kunnen functioneren. Als een leerling om verschillende redenen niet tot leren kan komen, moet er een tijdelijk ander ondersteuningsaanbod komen. Het Vada heeft in school verschillende onderwijs-zorgarrangementen ingericht om leerlingen gefaseerd te begeleiden in of naar onderwijs. Met dit ondersteuningsaanbod wordt getracht maatwerk te leveren, aan te sluiten bij de talenten, interesses en mogelijkheden van de leerling en hen te begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling.

Voor meer informatie: kom gerust langs en maak een afspraak!

Speciaal Onderwijs SO Het Vada

In het onderwijsprogramma op SO Het Vada bereiden we jou voor op een zo hoog mogelijk uitstroomniveau. Het opgestelde ontwikkelingsperspectief (OPP) is leidend voor jouw onderwijsaanbod. De lessen die worden aangeboden zijn rekenen, lezen en spelling. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het leren van jouw sociale vaardigheden en leren leren. De lessen worden zo georganiseerd dat je op eigen niveau in de klas kunt werken. Jouw leren wordt afgewisseld met ontspanningsmomenten. Je wordt geplaatst in de leerroute, die bij jou en het opgestelde ontwikkelingsperspectief past. Hierin staan de ondersteuningsbehoeften, het verwachte eindniveau en de uitstroombestemming. Het ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld in nauwe samenwerking met jou, je ouders en/of verzorgers. Binnen het SO hebben alle leerlingen een uit- of doorstroomprofiel naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs (zoals o.a. PRO en VMBO). Het is mogelijk dat je een onderwijsaanbod krijgt vanuit verschillende leerroutes, als dat passend is bij jouw ontwikkelingsperspectief en ondersteuningsbehoefte.

Voortgezet speciaal onderwijs Het Vada College (VSO)

In ons onderwijsprogramma van Het Vada College (VSO) bereiden we jou voor op je latere werkomgeving. Nederlands en rekenen (wiskunde) zijn de theoretische vakken. Daarnaast krijg je praktische vakken. We geven je veel begeleiding. Je kunt kiezen uit een aantal leerroutes: zorg & welzijn, techniek, logistiek en plant, dier & buitenwerk. Voor een aantal branches kun je certificaten halen. In de schoolgids vind je hier meer informatie over.

Je wordt daarvoor geplaatst in de leerroute die bij jou en het opgestelde ontwikkelingsperspectief past. Hierin staan de ondersteuningsbehoeften, het verwachte eindniveau en de uitstroombestemming. Het ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld in nauwe samenwerking met jou, je ouders en/of verzorgers. Binnen het VSO hebben wij vier leerroutes, passend bij de uitstroombestemmingen arbeidsmatige dagbesteding, beschutte arbeid, arbeid en arbeid met deelcertificaten en/of MBO Entree.

Je leert om steeds zelfstandiger aan de slag te gaan. Op school besteden we ook veel aandacht aan sociale vaardigheden die je nodig hebt in je werk, zoals op tijd komen, samenwerken, opdrachten krijgen en uitvoeren, hulp vragen als iets niet lukt. Dat noemen we werknemersvaardigheden.

School Wide Positive Behavior Support

Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag van alle leerlingen en het aanleren en bekrachtigen van positief gedrag. PBS is leerkrachtvriendelijk en bevordert dat leerlingen zich sociaal gedragen en zo goed mogelijk presteren in een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen zoveel mogelijk voorkomt.

PBS is de 'kapstok' waaraan Het Vada alle schoolinterventies en methoden ophangt die met gedrag te maken hebben in de school en is een landelijk erkende interventie. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan. PBS heeft al in verschillende landen goede resultaten behaald. Het PBS is een ontwikkeltraject van enkele jaren en staat onder aansturing van een stuurgroep. De PBS-stuurgroep bestaat uit leraren, pedagogisch medewerkers, een intern begeleider en schoolleider van de school. De stuurgroep richt zich op gedrag, leren, klassenmanagement, schoolbrede systemen in de school. De stuurgroep volgt op dit moment een scholingstraject.

Traumasensitief onderwijs

De laatste twintig jaar is er internationaal gezien steeds meer aandacht voor kinderen met ingrijpende jeugdervaringen. Ook weten we meer van het effect ervan op bijvoorbeeld de gezondheid – van kinderen en van de latere volwassenen.

Het Vada kan voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk komen deze kinderen door hun gedragsproblemen op school vaak in een negatieve spiraal terecht die de traumaproblematiek juist kan versterken.

Het team heeft tijdens de training geleerd om verder te kijken dan het gedrag van de leerling en de veerkracht te vergroten door de veiligheid en het vertrouwen in elkaar te vergroten. De leerkracht gaat hierbij niet op de stoel van een therapeut zitten, maar kan wel signaleren en in overleg met de ouders/verzorgers en orthopedagoog van school vervolgstappen zetten. Doel van het “Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen” is om leerlingen te begeleiden opdat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De opgedane kennis tijdens de training is niet alleen geschikt voor leerlingen met een trauma, maar alle leerlingen profiteren van deze kennis en expertise.

Een mooie ontwikkeling waarbij wij een bijdrage willen leveren aan het vergroten van de kansen van onze leerlingen.

Stage

Je gaat vooral praktisch aan de slag. In het eerste en tweede leerjaar ga je op ‘snuffelstage’. Dat is een stage die je binnen de school kunt uitvoeren bij één van onze leerwerkbedrijven. Je krijgt daarbij stagebegeleiding. In fase 3 en 4 is het ook mogelijk om buiten school een stage te volgen. We kijken of dat voor jou haalbaar is, afhankelijk van je behandeling en mogelijkheden. Een jobcoach begeleidt jou naar arbeid.

Arbeidstoeleiding: VSO werkt!

In Noordoost Brabant hebben 7 schoolbesturen met scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs hun krachten gebundeld als het gaat om arbeidstoeleiding. Onder de vlag van “VSO werkt!” gaan de scholen de kwaliteit van arbeidstoeleiding nog verder versterken.

VSO werkt!

Ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij. De website is www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl.

Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij.

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij. De opdracht van het samenwerkingsverband is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in deze regio Passend Onderwijs krijgen. De gezamenlijke ambitie van de scholen binnen het samenwerkingsverband is om, bij het vormgeven van hun onderwijs, uit te gaan van de kracht en mogelijkheden van de leerling. Er wordt gestreefd naar maximale talentontwikkeling en de beste kans op succesvol doorstromen naar vervolgonderwijs of arbeid. Om Passend Onderwijs voor elkaar te krijgen wordt er binnen de regio nauw samengewerkt met alle betrokkenen (scholen, ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, hulpverleners etc). Passend Onderwijs is namelijk alleen maar mogelijk als we het SAMEN DOEN. Meer informatie over het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij is te vinden op www.demeierij-vo.nl 

Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op   

Vacatures

Het Vada is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures op 

www.werkenbijkoraal.nl