Praktische informatie
P.I. School Hondsberg

Praktische informatie

Op onze school zitten ca. 120 kinderen en jongeren. Gemiddeld verblijven 100 leerlingen tijdelijk bij De Hondsberg, dit noemen wij interne leerlingen. Hun verblijf is gekoppeld aan de tijdelijke opname bij De Hondsberg. De externe leerlingen volgen langer onderwijs op onze school.
Voor SO en VSO geldt dat je les krijgt in kleine groepen van zo’n 12 tot 14 leerlingen. Binnen de structuurklassen is de groepsgrootte maximaal 8 leerlingen. Je hebt één leerkracht (of twee parttime leerkrachten). In veel gevallen is er ook een leraarondersteuner in de klas aanwezig. Daarnaast loopt er vaak een stagiair van een mbo of hbo opleiding mee in de groep.

Passend Onderwijs

P.I. School Hondsberg is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4. Onze doelgroep bestaat uit leerlingen met een verstandelijke beperking en/of een zeer complexe sociaal-emotionele problematiek. Een groot deel van de leerlingen verblijft tijdelijk bij De Hondsberg voor diagnostiek en exploratieve behandeling. Gedurende die periode krijgen zij les op onze school. Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • je krijgt onderwijs in kleine klassen met 12 tot 14 leerlingen. Je hebt één docent (of twee parttime docenten). Ga je naar een onderwijs-met-zorg klas, dan krijg je les met ca. 8 leerlingen
  • leraarondersteuners, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers en stagiairs zijn extra helpende handen in de klas
  • in het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines
  • we passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsplan op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers
  • we hebben een hoog geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen
  • er is nauwe afstemming met De Hondsberg, dat op hetzelfde terrein als onze school is gevestigd

Innovatie en onderzoek

P.I. staat voor Pedologisch Instituut. P.I. School Hondsberg neem deelt aan Pi7, een landelijke samenwerkingsgroep van zeven pedologische instituten in Nederland. Door de samenwerking in Pi7 is een krachtenbundeling ontstaan van de specifieke expertise van de individuele instituten.

In Pi7 projecten wordt een verbinding gelegd tussen de expertise en kennis van het onderwijsveld enerzijds en het wetenschappelijke onderzoek anderzijds. Hierdoor ontstaat een uitwisseling van kennis en ervaring die een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van allerlei onderwijsvraagstukken.

(Voortgezet) Speciaal onderwijs

Bij de jongste kinderen is het vooral belangrijk dat je positieve ervaringen op doet met leren. We werken met thema’s. Je leert spelenderwijs. Er is steeds afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Gaandeweg ontwikkelen we je werkhouding, zodat je je steeds beter leert concentreren en leert samenwerken in de groep.

Als je wat ouder bent, leer je lezen, taal en rekenen. We gaan aan de slag met de hele klas. Maar daarnaast word je ook ingedeeld in een leergroep. Elke leergroep krijgt de begeleiding die bij haar past. Je hebt twee keer per jaar een toetsweek. Daarna bekijken we opnieuw of de leergroep nog bij jou past of dat je een andere vorm van begeleiding nodig hebt.

Voortgezet speciaal onderwijs
Naast theorie krijg je ook praktijklessen. Die zijn gericht op het profiel of de sector die je kiest, maar ook op zelfredzaamheid. Je kunt uitstromen naar vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt of dagbesteding.

Aanmelden

Aanmelding op een school voor speciaal onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. P.I. School Hondsberg is aangesloten bij Samenwerkingsverband Plein013 (PO 30.04), regio Tilburg. Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven.

De leerlingen die tijdelijk bij De Hondsberg verblijven voor diagnostiek en exploratieve behandeling komen uit heel Nederland. Naast Plein013 hebben wij ook contacten met andere samenwerkingsverbanden in Nederland.

Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en op www.plein013.nl

Vacatures

P.I. School Hondsberg is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures op 

www.werkenbijkoraal.nl