Het Dok

Praktische informatie

We staan voor een positieve benadering en bieden structuur en duidelijkheid. We hebben heldere regels over hoe we met elkaar omgaan en welk gedrag we verwachten. Dat geeft rust en zorgt voor een fijne sfeer in de groep. Het ontwikkelen van jouw sociale vaardigheden vinden we heel belangrijk. Je leert om je eigen grenzen aan te geven, zelf initiatief te nemen en je in te leven in een ander. Gaandeweg word je steeds zelfstandiger en krijg je meer zelfvertrouwen.

Passend Onderwijs

Het Dok is een school voor voortgezet speciaal onderwijs cluster 4. Onze doelgroep bestaat uit leerlingen tussen 12 en 20 jaar met gedrags- en psychiatrische problemen. Didactisch gezien functioneren zij op maximaal vmbo-niveau. Een klein deel van onze leerlingen is in behandeling bij GGzE of Combinatie Jeugdzorg (interne leerlingen). Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • als dat nodig is, krijg je individueel onderwijs of in een zeer kleine groep (max 5 leerlingen)
  • je krijgt klassikaal onderwijs in een kleine groep (max. 12 leerlingen). Je hebt één vaste docent (of twee parttime docenten)
  • leraarondersteuners zijn extra helpende handen in de klas
  • in het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines
  • we passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsplan met jou op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers
  • we hebben een hoog geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen
  • we werken nauw samen met GGzE, Combinatie Jeugdzorg en Amarant en andere scholen in de regio

Onderwijs-Zorg Arrangement

We hebben een OZA met GGzE voor jongeren met autisme die daar een dagbehandeling volgen. Deze kan variëren van een aantal maanden tot een heel schooljaar. De insteek is om deze jongeren terug te laten keren naar school. Het is zeer individueel onderwijs, waarbij er nauwe afstemming is met de behandelaars van GGzE. 

Daarnaast heeft Het Dok een OZA met Combinatie Jeugdzorg, gericht op jongeren die een intensieve dagbehandeling volgen. Zij volgen dagelijks 1,5 uur onderwijs. Dit wordt gegeven door een leraar van Het Dok op de locatie waar de jongeren dagbehandeling krijgen. Als de behandeling stopt, gaan zij terug naar hun eigen school of bemiddelt Het Dok bij plaatsing in het VSO.

Zorgpartners

Het Dok werkt samen met GGzE (regio Eindhoven en De Kempen) en Combinatie Jeugdzorg. Onze school is gevestigd op het terrein van GGzE. Er is een nauwe samenwerking tussen zorg en onderwijs onder het motto 'Eén kind, één plan'. In sommige gevallen gaat het om jongeren die in een gesloten groep worden behandeld.

Daarnaast werken we samen met Amarant, gespecialiseerde hulpverlening aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en zeer complex gedrag.

Onderwijspartners

We werken samen met andere scholen voor VO en VSO in de regio Eindhoven. Met het Stedelijk College Eindhoven hebben we een intensieve samenwerking, waardoor je ook bij ons het volledig diploma vmbo (bbl en kbl) in het profiel Economie en Ondernemen kunt behalen.

Aanmelden

Aanmelding op een school voor speciaal onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. Het Dok is aangesloten bij Regionaal Samenwerkingverband PVO Eindhoven en Kempenland VO 30.07. Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven.

Het aantal te plaatsen leerlingen bij het Dok ligt op 120, verdeeld over 11 verschillende typen klassen. Wij plaatsen zo passend als mogelijk bij de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Indien dat niet mogelijk is omdat alle plaatsen bezet zijn, hanteren wij een wachtlijst. Is de leerling wel toelaatbaar maar nog niet plaatsbaar, dan zoeken we samen naar andere mogelijkheden. Als het nodig is betrekken we daar ook het samenwerkingsverband bij.


Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en op www.swveindhovenkempenland.nl.

ESF+ 2021-2027

Het Dok maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagebegeleiding konden uitbreiden, we nu meerdere branchegerichte cursussen kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren.

Vacatures

Het Dok is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures op 

www.werkenbijkoraal.nl